Kanun

 Hukuk /Kanun/ SINIR, KIYI VE KARA SULARIMIZIN MUHAFAZA VE EMNİYETİ VE KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİ İŞLERİNİN DAHİLİYE VEKALETİNE DEVRİ HAKKINDA KANUN
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

SINIR, KIYI VE KARA SULARIMIZIN MUHAFAZA VE EMNİYETİ VE KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİ İŞLERİNİN DAHİLİYE VEKALETİNE DEVRİ HAKKINDA KANUN

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Kanun  Tarih :  16.08.2011 10:32:26

SINIR, KIYI VE KARA SULARIMIZIN MUHAFAZA VE EMNİYETİ VE KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİ İŞLERİNİN DAHİLİYE VEKALETİNE DEVRİ HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 6815

    Kabul Tarihi: 16/07/1956

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 24/07/1956

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 9363

    Madde 1 - Sınır, kıyı ve kara sularımızın muhafaza ve emniyetiyle gümrük bölgesinde kaçakçılığın men´i ve takibi ve tahkiki vezaifi Dahiliye Vekaletine devredilmiştir. Bu vezaif Vakaletçe Jandarma Umum Kumandanlığı vasıtasiyle ifa olunur.

    Ancak, kara hudutlarımızdaki gümrük kapılariyle pasavan kapılarında ve gümrük teşkilatı bulunan hava ve deniz limanlarında ve serbest bölge ve çeşitli antrepo ve iç gümrük sahalarında ve Marmara Denizi ile Çanakkale ve Karadeniz boğazlarında ve bu yerlerdeki gümrük bölgesinde gümrük muhafaza vazifeleriyle kaçakçılığın men´i, takip ve tahkiki Gümrük ve İnhisarlar Vekaletine ait olup ayrıca gümrük ve kaçakçılık kanunlarındaki Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti ve teşkilatının salahiyetleri mahfuzdur.

    Madde 2 - Hudut koruma vazifesiyle mükellef olan seyyar jandarma birliklerinin sefer görevleri ve birlik numaraları Milli Müdafaa Vekaletince, teşkilat ve konuşları Milli Müdafaa ve Dahiliye Vekaletlerince müştereken tesbit ve tayin olunur.

    Bu kuvvetler doğruca Jandarma Umum Kumandanlığına bağlı olup barışta münhasıran hudut koruma ve kaçakçılığı önleme vazifesinde istihdam edilirler.

    Madde 3 - 1615 sayılı kanunun ikinci ve 3944 sayılı kanunun 6 ncı maddelerinde ve 5215 sayılı kanunda Gümrük ve İnhisarlar Vekaletine verilmiş olan vazife ve salahiyetler Dahiliye Vekaletine ve Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığına verilmiş olan vazife ve salahiyetler de Jandarma Umum Kumandanlığına devrolunmuştur.

    Ancak, bu kanunla muhafaza görevi Gümrük ve İnhisarlar Vekaletine bırakılmış olan yer ve teşkiller hakkında 1615, 2825, 3944 ve 4632 sayılı kanunlardaki Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığına ait vazife ve salahiyetler Gümrük ve İnhisarlar Vekaletine aittir. 3944 sayılı kanunun 11 inci maddesinde yazılı inzibat komisyonlarının vazife ve salahiyetleri Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti İnzibat Komisyonunca yürütülür.

    Madde 4 - Kaçakçılığın men´i ve takibi maksadı ile Dahiliye Vekaletince istihbarat teşkilatı kurulur ve her yıl bütçesine lüzumlu tahsisat konur.

    Madde 5 - Bu kanunun birinci maddesinde yazılı vazifelerin ne suretle görüleceği ve subayların ne suretle yetiştirilip istihdam edilecekleri en geç altı ay zarfında çıkarılacak bir nizamname ile tesbit olunur.

    Madde 6 - Bu kanunla Jandarma Umum Kumandanlığına devrolunan sivil memur ve müstahdemler hakkında disiplin ve yargılama hususunda jandarmanın tabi olduğu kanun ve nizamname hükümleri tatbik olunur.

    Madde 7 - Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı karargahı ve bu kumandanlığa bağlı kara ve deniz birlik ve teşkillerinden Jandarma Umum Kumandanlığına devrolunanlar birinci jandarma tümen kumandanlığı adı ile Jandarma Umum Kumandanlığı emrine girer.

    Madde 8 - Gümrük muhafaza ve muamela sınıfı memurları teşkilatı hakkındaki 3944 sayılı kanunun bazı maddelerinin tadiline dair olan 4632 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde gösterilen kadrolarla Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna ek 4644 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin (Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı) kısmındaki kadrolardan ilişik (1) sayılı cetvelde gösterilenler ve Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı askeri kadrolarında bulunan subay, askeri memur, astsubay, erat ve diğer bilümum memur ve müstahdemler Dahiliye Vekaletine bağlı Jandarma Umum Kumandanlığına devrolunmuş ve ilişik (2) sayılı cetvelde gösterilenler de Gümrük ve İnhisarlar Vekaletine ait kadrolara eklenmiştir.

    Madde 9 - Gümrük muhafaza memurlarının askeri teşkilata göre tensikı hakkındaki 1841 sayılı kanun (17 nci maddesinin "c" fıkrası hariç) ve bu kanuna müzeyyel 1917 sayılı kanun ve gümrük muhafaza kıtalarında takım kumandanlarına birer miri binek hayvanı verilmesi hakkındaki 2449 sayılı kanun ve Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı emrindeki deniz teşkilatının askerileştirilmesi hakkındaki 3015 sayılı kanun (Bu kanunun 22 nci maddesinin erat maaşlarına mütaallik son bendi hariç) ile gümrük muhafaza ve muamele sınıfı memurları teşkilatı hakkındaki 3944 sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 4632 sayılı kanunun 3 üncü maddesi ve bu kanuna muhalif bilumum hükümler kaldırılmıştır.

    Madde 10 - Bu kanun neşri tarihinde mer´iyete girer.

    Madde 11 - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

    Geçici Madde 1 - Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı teşkilatının devri aşağıdaki esaslara göre yapılır:

    a) 1956 yılı Bütçe Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı kısmındaki kadrolardan ilişik (3) sayılı cetvelde gösterilenler aynı cetvelin Jandarma Umum Kumandanlığı kısmına nakledilmiştir.

    b) Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığına bağlı birlik ve teşkillerde bulu

Etiketler
DİĞER İÇERİKLERİMİZ


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Urfa Patent Mersin Patent Ataşehir Patent İkitelli Patent Beyoğlu Patent Trabzon Patent Maltepe Patent İzmir Patent Kartal Patent Isparta Patent Wan Patent Rize Patent