Etkin Patent'e Hoş Geldiniz!
Etkin Patent Telefon
TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİ KANUNU     Kanun Numarası: 1581     Kabul Tarihi: 18/04/1972     Resmi Gazete Tarihi: 28/04/1972     Resmi Gazete Sayısı: 14172     KURULUŞ VE KAPSAM:     Madde 1 - Bu kanunda yazılı hükümlerden faydalanılmak suretiyle üreticiler, aralarında ekonomik menfaatlerini korumak ve özellikle meslek ve geçimleriyle ilgili ihtiyaçlarını sağlamak amaciyle karşılıklı yardım ilkesine dayanan ve tüzel kişiliği olan değişir ortaklı, değişir sermayeli Tarım Kredi Kooperatifleri kurabilirler.     (Değişik fıkra: 06/04/2005 - 5330 S.K./1.mad) *1* Tarımsal amaçlı kooperatifler hariç olmak üzere; ortak ürünleri üzerinde ticaret ve komisyonculuk yapanlar, faizle para veya mal olarak kredi verenler bu kooperatiflere giremezler.     Bu esaslara göre kurulan bir veya birkaç il dahilindeki kooperatifler bölge birliklerini, en az 5 bölge birliği de, merkez birliğini kurarlar.     Merkez birliği tek üst kuruluş olup Ankara´dadır.     Kooperatiflerin ve bölge birliklerinin çalışma alanı içinde birden fazla kooperatif ve bölge birliği kurulamaz.     (Ek fıkra: 06/04/2005 - 5330 S.K./1.mad) Bu Kanun hükümlerine gö..
TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU     Kanun Numarası: 2925     Kabul Tarihi: 17/10/1983     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 20/10/1983     Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18197     BİRİNCİ KISIM: GENEL HÜKÜMLER     AMAÇ:     Madde 1 - Bu Kanunun amacı, tarım işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların bu Kanunda yazılı şartlarla sosyal güvenliğinin sağlanmasıdır.     KAPSAM:     Madde 2 - Sosyal güvenlik kanunları kapsamı dışında olanlarla, bu kanunlara göre malullük, emeklilik (yaşlılık) aylığı, sürekli tam işgöremezlik geliri almayanlardan; süreksiz olarak tarım işlerinde hizmet akdiyle çalışanlar istekte bulunmaları kaydıyla bu Kanuna göre sigortalı sayılırlar.     TANIMLAR:     Madde 3 - Bu Kanunda geçen;     a) Sigortalı: Bu Kanuna göre sigortalı sayılan kimseleri,     b) İşveren: Sigortalıları çalıştıran gerçek veya tüzelkişileri,     c) İşveren vekili: İşveren adına ve hesabına işin yönetimi görevini yapan kimseleri,     d) İşyeri: Sigortalıların işlerini yaptıkları yerleri,     e) Süreksiz iş: Nitelikleri bakımından en &..
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ TARAFINDAN ÜRETİCİLERE KULLANDIRILAN VE SORUNLU HALE GELEN TARIMSAL KREDİLERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN     Kanun No : 4876     Kabul Tarihi : 06/06/2003     Resmi Gazete Tarihi: 12/06/2003     Resmi Gazete Sayısı: 25136     AMAÇ     Madde 1 - Bu Kanunun amacı; T.C. Ziraat Bankası A. Ş. (Banka) kaynaklarından gerçek ve tüzel kişilere 31/01/2002 tarihinden önce, Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK) tarafından ortaklarına 01/05/2003 tarihinden önce kullandırılan ve bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla takip hesaplarında kayıtlı bulunan tarımsal kredilerle, bu tarihlerden önce kullandırılmış ve bu Kanunun yayımı tarihinden önce takip hesaplarında iken ödeme planına bağlanmış olan tarımsal kredilerin, Banka tarafından kendi alacakları için % 100 oranında karşılık ayrılmak kaydıyla yeniden yapılandırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.     BORCUN HESAPLANMASI     Madde 2 - Kredinin; kullandırıldığı tarihten itibaren 01/05/2003 tarihine kadar ilgili dönemde Bankaca tarımsal kredilere uygulanan getiri oranı veya Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) tarafından tespit edilen tarım sektörüne ilişkin toptan eşya fiyat endeksi (tarımsal TEFE) dikkate alınarak hesaplanan ekli li..
T.C. EMEKLİ SANDIĞI, SOSYAL SİGORTALAR KURUMU VE BAĞ-KUR´DAN AYLIK VEYA GELİR ALMAKTA OLANLARA EK ÖDEME YAPILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR KURUMU VE BAĞ-KUR´DAN AYLIK VEYA GELİR ALMAKTA OLANLARA ÖDENEN GELİR VE AYLIKLARDA 2006 YILINDA YAPILACAK ARTIŞLAR VE B     Kanun Numarası : 5454     Kanun Kabul Tarihi : 08/02/2006     Resmi Gazete Tarihi : 15/02/2006     Resmi Gazete Sayısı : 26081     Madde 1 - T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur tarafından;     a) 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu,     b) 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu,     c) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun,     d) 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu,     e) 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,   ..
SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU, ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU İLE TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALA     Kanun No: 4759     Kabul Tarihi : 23/05/2002     Resmi Gazete Tarihi: 01/06/2002     Resmi Gazete Sayısı: 24772     Madde 1 - 17/07/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun değişik 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "A) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başlayanların yaşlılık aylığından yararlanabilmesi için;" ibaresi "A) Yaşlılık aylığından yararlanabilmek için sigortalıların;" şeklinde değiştirilmiştir.     Madde 2 - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun ek 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.     Ek Madde 38 - Bu Kanuna göre bağlanan gelir ve aylıklar ile geçici 76 ncı maddeye göre yapılan telafi edici ödemeler, her ay ödeme tarihlerinde bir önceki aya göre Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan en son temel yıllı kentsel yerler tüketici fiyatları indeksi artış oranı kadar artırılarak belirlenir.     Madde 3 - 506 sayılı Kanunun ge..
SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, ESNAF VE SANATKÂRLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU İLE TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNA GÖRE GELİR VEYA AYLIK ALMAKTA OL     Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf Ve Sanatkârlar Ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu İle Tarımda Kendi Adına Ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Gelir Veya Aylık Almakta Olanların Gelir Ve Aylıklarında Artış Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında KanunKanun Numarası: 5073         Kabul Tarihi: 22/01/2004     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 28/01/2004     Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25360     Madde 1 - 2004 yılı Ocak ayı ödeme dönemi ile 2005 yılı Ocak ayı ödeme dönemi arasında, 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 17.10.1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa göre;     a) Gelir veya aylık almakta olanlara, 2003 yılı Aralık ayı ödeme döneminde 8.1.2003 tarihli ve 4784 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurum..
SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU İLE TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNA GÖRE GELİR VEYA AYLIK ALMAKTA OL     Kanun No: 4784     Kabul Tarihi : 08/01/2003     Resmi Gazete Tarihi: 15/01/2003     Resmi Gazete Sayısı: 24994 (Mük.)     Madde 1 - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre gelir veya aylık almakta olanlara 01/01/2003 - 31/12/2003 tarihleri arasında, genel bütçeden karşılanmak üzere, almakta oldukları aylık veya gelirlerine ilave olarak sosyal destek ödemesi yapılır. Sosyal destek ödemesinin miktarı ile usul ve esaslarını belirlemeye ve bu ödemeleri yukarıda sayılan kanunlar uyarınca aylık ve gelir tutarlarına göre aylar itibarıyla farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.     Sosyal destek ödemeleri gelir ve aylık ödeme tarihlerinde herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın net olarak ödenir.     Madde 2 - Bu Kanun 01/01/2003 tarihinden geç..
SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU İLE TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN     Kanun Numarası : 5698     Kanun Kabul Tarihi : 16/10/2007     Resmi Gazete Tarihi : 23/10/2007     Resmi Gazete Sayısı : 26679     Madde 1 - 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 58 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.        "Madde 58 - Malullük aylığı almakta iken sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar hakkında 63 üncü maddenin (A) fıkrası hükümleri uygulanır. Şu kadar ki, malullük aylıkları kesilenlerden işten ayrılarak malullük aylığı verilmesi için yazılı istekte bulunan sigortalıya aylık bağlanması, kontrol muayenesi sonunda malullüğün devam ettiğinin anlaşılması şartına bağlıdır."     Madde 2 - 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 63 üncü maddesinin (A) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.        "A) Bu Kanuna göre yaşlılık aylığı almakta iken, sigortalı olarak çalışmaya başlayanların yaşlılık aylıkları çalışmaya başladıkları tarihte kesilir.        Yaşlılık aylıkları kesilenlerden yen..
SOSYAL SİGORTALAR KANUNU İLE TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN     Kanun Numarası : 5561     Kanun Kabul Tarihi : 12/12/2006     Resmi Gazete Tarihi : 16/12/2006     Resmi Gazete Sayısı : 26378     Madde 1 - 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 66 ncı maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.     "c) 5 yıldan beri sigortalı bulunup, sigortalılık süresinde en az 900 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş durumda,"     Madde 2 - 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununun 26 ncı maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.     "a) 5 yıldan beri sigortalı bulunup, sigortalılık süresinde en az 900 gün prim ödemiş olan,"     Madde 3 - 506 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.     "Geçici Madde 93 - Bu Kanunun 66 ncı maddesinin (c) bendi ile 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununun 26 ncı maddesinin (a) bendinde yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu değişiklikle öngörülen şartları yerine getiren sigortalının hak sahiplerinin aylıkları bu Kanunu..
SOS. SİG. K., TARIM İŞÇİLERİ SOS. SİG. K., ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOS. SİG. KURUMU K. İLE TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOS. SİG. K. KAPSAMINDA ÖDENEN GELİR VE AYLIKLARDA 2005 YILINDA YAPILACAK ARTIŞLAR HAK. KANUN     Kanun Numarası : 5282     Kanun Kabul Tarihi : 30/12/2004     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 21/12/2004     Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı : 25687 3. Mükerrer     Madde 1 - 2005 yılı Ocak ayı ödeme dönemi ile 2006 yılı Ocak ayı ödeme dönemi arasında, 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 17.10.1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa göre:     a) Bağlanan gelir ve aylıklar ile 506 sayılı Kanunun geçici 76 ncı maddesine göre yapılan telafi edici ödemeler, 2004 yılı Aralık ayı ödeme dönemi itibariyle dosya bazında ödenmesi gereken miktar esas alınmak kaydıyla;     1) 200 YTL ve altında gelir ve aylık alanlara 2005 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren % 8, 2005 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden itibaren de bir önceki aya göre % 8 oranında,     2) 200 YTL ile 318 YTL arasında gelir ve aylık alanlara 2005 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren % 7, 2005 yılı Temmuz ayı ödeme d&ou..
SİLAHLI KUVVETLER YAKACAK, AYDINLATMA, ISITMA VE SOĞUTMA KANUNU     Kanun Numarası: 169     Kabul Tarihi: 29/01/1963     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/02/1963     Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 11330     Madde 1 - Türk Silahlı Kuvvetleri hizmetine tahsis edilmiş bulunan askeri bina, kurum, ordu evi, gemi, askeri gazino ve içinde vazife görülen bilümum yerlerin hizmet, vazife ve fenni icaplar gözönüne alınarak aydınlatılmaları ve icabında soğutulmaları ve kış aylarında ısıtılmaları ile fırın, mutfak, hamam, çamaşırhane, bulaşıkhane, kiler, depo gibi yerlerle soğutma araç ve tesisleri için her türlü yakacak sarfiyatı (Milli Savunma Bakanlığınca tesbit edilecek yakacak maddelerinin cins ve hadleri aşılmamak şartiyle ve hakiki ihtiyacı karşılamak üzere) birlik ve kurumlarca tanzim ve üst ikmal kademelerince onaylanacak esaslara göre yapılır.     Madde 2 - Bu kanunun uygulanmasında kış ayları 1 Kasımdan başlamak ve 31 Martta bitmek üzere beş ay olarak hesabedilir. Ancak sıcak veya soğuk bölgelerde sıhhi ve fenni bir mahzur görülmediği takdirde bu müddetin başlangıç veya bitiş tarihleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından değiştirilerek uzatılıp kısaltılabilir.     Madde 3 - 12 Eylül 1330 tarihli Askeri Tayinat ve Ye..
SİLAHLI KUVVETLER İHTİYAÇ FAZLASI MAL VE HİZMETLERİNİN SATIŞ, HİBE, DEVİR VE ELDEN ÇIKARILMASI; DİĞER DEVLETLER ADINA YURT DIŞI VE YURT İÇİ ALIMLARIN YAPILMASI VE EĞİTİM GÖRECEK YABANCI PERSONEL HAKKINDA KANUN     Kanun Numarası: 3212     Kabul Tarihi: 30/05/1985     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 07/06/1985     Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18777     AMAÇ:     Madde 1 - Bu Kanunun amacı; Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından üretilen veya çeşitli yollarla temin edilen ve ihtiyaç fazlası bulunan her cins ve sınıf ikmal maddeleri ile bunlardan HEK durumunda olan veya hurdaya ayrılan mal ve hizmetlerin değerlendirilmesi ve eğitim görecek yabancı askeri personele dair esas ve usulleri belirlemektir.     KAPSAM:     Madde 2 - Bu Kanun, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından üretilen, yurt içinden veya yurt dışından çeşitli yollarla elde edilen her cins ve sınıf ikmal maddelerinden HEK ve hurdaya ayrılanlar ile ihtiyaç fazlası bulunan veya çeşitli sebeplerle kadro dışı bırakılanların,     A) Türkiye´deki kamu veya özel kurum ve kuruluşlarına bedelsiz olarak devredilmesi, satılması veya bunların ürettikleri veya sahip oldukları malzeme ile mübadelesini;     B) ( Değişi..
SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN     Kanun Numarası : 5374     Kanun Kabul Tarihi : 24/06/2005     Resmi Gazete Tarihi : 06/07/2005     Resmi Gazete Sayısı : 25867     Madde 1 - 2.3.2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 7 nci Maddesinin birinci fıkrasında yer alan "1.1.2005 ilâ 31.12.2005 tarihleri" ibaresi "1.6.2003 ilâ 31.12.2005 tarihleri" olarak, ikinci fıkrası ise "Bu işletmelere 2005 yılı içinde doğalgaz verilmesi halinde, maliyet farkına ilişkin hesaplama ve ödemeler, doğalgaz verildiği tarihten önceki dönemle sınırlı tutulur." şeklinde değiştirilmiştir.     Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.     Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. ..
SERMAYE PİYASASININ TEŞVİKİ, SERMAYENİN TABANA YAYGINLAŞTIRILMASI VE EKONOMİYİ DÜZENLEMEDE ALINACAK TEDBİRLER İLE 5422 S. KURUMLAR V.K., 213 SAYILI VU KANUNU VE 3182 S. BANKALAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN     Kanun Numarası: 3332     Kabul Tarihi: 25/03/1987     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/1987     Yayımlandığı Resmi Gazete Sayı: 19417 (Mükerrer)     AMAÇ     Madde 1 - Bu Kanunun amacı, sermayenin tabana yaygınlaştırılması, sermaye piyasasının geliştirilmesi, ihracatın teşviki ve anonim şirketlerin sermaye yapılarının güçlendirilmesidir.     BİRİNCİ BÖLÜM : İHRACATIN TEŞVİKİORGANİZASYON         Madde 2 - Bakanlar Kurulu Devlet Yatırım Bankasını, mal ve hizmetlerin ithalat ve ihracatı ile yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin, dış yatırımların ve yurt içi yatırım malı imalat ve satışının kredilendirilmesi, finansmanı, desteklenmesi, sigorta ve garanti edilmesi konularında özel hukuk hükümlerine tabi bir anonim şirket şeklinde faaliyet göstermek üzere yeniden düzenler.     Devlet Yatırım Bankasının tüzelkişiliğinin devam etmesi suretiyle anonim şirket nev´ine dönüştürülmesi ile ilgili esaslar, intikal hükümleri, bankanın ilgili olduğu bak..
SENDİKALAR KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN     Kanun Numarası: 5332     Kanun Kabul Tarihi:12/04/2005     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi:16/04/2005     Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25788     Madde 1 - 5.5.1983 tarihli ve 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.     8. Üyelik şartı aranmaksızın, nakit mevcutlarının % 25´ini aşmamak kaydıyla ve genel kurul kararıyla, ilgili bakanlıklara devretmek üzere eğitim, sağlık, rehabilitasyon veya spor tesisleri kurmak veya bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarına ayni ve nakdi yardımda bulunmak, yurt içinde veya yurt dışında yangın, su baskını, deprem gibi tabii afetlerin vukuunda doğrudan veya yetkili makamlar aracılığıyla afet bölgesinde konut, eğitim, sağlık veya rehabilitasyon tesisleri yapmak veya bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarına ayni ve nakdi yardımda bulunmak.     Madde 2 - 2821 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.     33 üncü maddenin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi bu madde hükümlerinden istisnadır.     Madde 3 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.     Madde 4 - Bu Kanun hükümler..
SEÇİMLERLE İLGİLİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI; TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN 21 İNCİ DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ VE BİRLİKTE YAPILACAK MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ HAKKINDA KANUN     Kanun Numarası : 4381     Kabul Tarihi : 31/07/1998     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 02/08/1998     Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı : 23421     Madde 1 - 18 Nisan 1999 Pazar günü birlikte yapılacak olan 21 inci Dönem Milletvekili ve Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin başlangıç tarihi 04 Ocak 1999´dur.     298 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin 11 inci fıkrasında seçime katılacak siyasi partilerin tespit ve ilan tarihi 04 Ocak 1999 günüdür.     Madde 2 - 18 Nisan 1999 günü yapılacak seçimlerde aday olabilmek için Kanunen istifaları veya görevlerinden ayrılmaları gerekenler 11 Ocak 1999 günü mesai bitimine kadar görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça aday olamazlar ve aday gösterilemezler.     Madde 3 - (26/04/1961 tarih ve 298 sayılı Kanunun muhtelif maddelerine ek ve değişiklik getirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)     Madde 4 - (26/04/1961 tarih ve 298 sayılı Kanunun muhtelif maddelerine ek ve değişiklik getirilme..
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN     Kanun Numarası : 5593     Kanun Kabul Tarihi : 01/03/2007     Resmi Gazete Tarihi : 07/03/2007     Resmi Gazete Sayısı : 26455     Madde 1 - 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.     "h) Sınai alandaki teknolojik gelişmeleri takip ve teşvik etmek amacıyla, ülkemizdeki sanayi kuruluşlarının yükseköğretim kurumları ve vakıf üniversiteleri ile işbirliği yaparak teknolojik araştırma ve geliştirmeye aktif katılımını sağlayacak programlar yapmak, araştırma ve geliştirme projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünün patenti, yatırımı ve pazarlaması konusunda gerçek ve tüzel kişilere destek vermek ve bu programların uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar ile yönetmelikleri hazırlamak,"     "Bakanlık bütçesinden birinci fıkranın (h) bendine göre, yükseköğretim kurumlarına araştırma ve geliştirme projeleri karşılığı aktarılan hibe niteliğindeki tutarlar, ilgili idarelerin bütçelerine gelir kaydedilmeksizin proje adına a&..
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİNE İLİŞKİN KANUN     Kanun Numarası: 5331     Kanun Kabul Tarihi:12/04/2005     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi:16/04/2005     Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25788     Madde 1 - 8.1.1985 tarihli ve 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.     EK MADDE 1. - Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin tanımlanmasına, niteliklerine, sınıflandırılmasına ve uygulamalarına ilişkin esaslar; net satış hasılatları, malî bilanço tutarları ve çalışan sayıları dikkate alınarak Bakanlıkça hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir. Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler kısaca "KOBİ" olarak adlandırılır.     Kurum ve kuruluşların KOBİ´lere ilişkin uygulamalarında birinci fıkra uyarınca yürürlüğe konulan yönetmelik hükümleri esas alınır.     Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.     Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. ..
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KANUNU, TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNU İLE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN     Kanun No : 4902     Kabul Tarihi : 18/06/2003     Resmi Gazete Tarihi: 24/06/2003     Resmi Gazete Sayısı: 25148     Madde 1 - 09/07/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.     Madde 1 - Bu Kanunun amacı, Türkiye Cumhuriyetinin bütün sahillerinde, iç suları olan Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında, liman ve körfezlerinde, karasularında, münhasır ekonomik bölgesi ile ulusal ve uluslararası hukuk kuralları uyarınca egemenlik ve denetimi altında bulunan deniz alanlarında, kanunlarla kendisine verilen görevlerin uygulanması ve yetkilerin kullanılması maksadıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatını kurmak, görev ve yetkilerini düzenlemektir.     Madde 2 - 2692 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.     A) Türkiye Cumhuriyetinin bütün sahillerinde, iç suları olan Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında, liman ve körfezlerinde, karasularında, münhasır ekonomik bölgesi il..
SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU, SAĞLIK PERSONELİNİN TAZMİNAT VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR KANUN, DEVLET MEMURLARI KANUNU VE TABABET VE ŞUABATI SAN´ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN İLE SAĞLIK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KHK DE DEĞ.YAP.D.K.     Kanun Numarası : 5371     Kanun Kabul Tarihi : 21/06/2005     Resmi Gazete Tarihi : 05/07/2005     Resmi Gazete Sayısı : 25866     Madde 1 - 7.5.1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.     Ek Madde 3 - İlgili mevzuata göre yurt içinde veya yurt dışında öğrenimlerini tamamlayarak tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayarak uzman tabip unvanını kazananlar, her eğitimleri için ayrı ayrı olmak kaydı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından hazırlanan İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasında yer alan;     Altıncı grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerlerinde 300,     Beşinci grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile altıncı grup ilçe merkezlerinde 350,     Dördüncü grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile beşinci grup ilçe merkezlerinde 400,     Üçüncü grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim..
SAĞLIK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN     Kanun Numarası : 5683     Kanun Kabul Tarihi : 03/06/2007     Resmi Gazete Tarihi : 09/06/2007     Resmi Gazete Sayısı : 26547     MADDE 1 - 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesine aşağıdaki (j) ve (k) bentleri eklenmiş ve aşağıdaki daireler aynı Kararnameye ekli (1) sayılı Cetvelin "Ana Hizmet Birimleri" bölümüne (11) ve (12) numaralı bentler olarak ilave edilmiştir.     j) İnşaat ve Onarım Dairesi Başkanlığı,     k) Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı,     -181 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki 17/B maddesi eklenmiştir.     MMMADDE 2     "İnşaat ve Onarım Dairesi Başkanlığı:     MADDE 17/B - İnşaat ve Onarım Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:     a) İnşaat, onarım, bakım ve bunlara ait kontrol ve koordinasyon çalışmalarını yürütmek.     b) Mimari proje çalışmalarını yürütmek.     c) Kamulaştırma işlemlerini yürütmek.     d) İhtiyaç duyulan ha..
ROMANYA’DA MİLLİLEŞTİRME TEDBİRLERİ VEYA BUNA BENZER KANUNİ VE İDARİ DİĞER TEDBİRLERDEN ZARAR GÖRMÜŞ TÜRK MAL, HAK VE MENFAATLERİNİN TASFİYESİ HAKKINDA KANUN     Kanun Numarası: 1987     Kabul Tarihi: 29/04/1976     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 08/05/1976     Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 15581     I KONU:     Madde 1 - Romanya´da alınmış olan millileştirme tedbirleri veya buna benzer kanuni ve idari diğer tedbirlerden zarar görenler için, 01/12/1966 gün ve 789 sayılı Kanunla tasdik edilmiş Anlaşma gereğince Romen Hükümetinin ödediği tazminat, hak sahiplerine bu Kanunda yazılı esaslar dairesinde dağıtılır.     II TAZMİNATTAN İSTİFADE EDECEKLER:     Madde 2 - Birinci maddede yazılı tazminattan, Türk Devleti ile Türk uyruklu hakiki ve hükmi şahıslar istifade eder.     Ancak, Türk uyruklu şahısların, Romen Hükümetince millileştirme veya buna benzer kanuni ve idari diğer tedbirlerin alındığı anda Türk vatandaşı olup, Anlaşmanın imzası tarihi olan 22/06/1965 tarihinde de Türk Vatandaşı olması ve 05/07/1963 tarihine kadar Dişişleri Bakanlığına müracaat etmiş bulunması şarttır.     Bu hükümler, Türk uyruklu şahısların mirasçıları, Anlaşmanın imzası tarihinde T&..
RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANACAK OLAN YÖNETMELİKLER HAKKINDA KANUN     Kanun Numarası: 3011     Kabul Tarihi: 24/05/1984     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 01/06/1984     Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18418     Madde 1 - Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzelkişilerinin;     a) İşbirliğine, yetki ve görev alanlarına ait hükümleri düzenleyen,     b) Kamu personeline ait genel hükümleri kapsayan,     c) Kamuyu ilgilendiren,     Yönetmelikler Resmi Gazete´de yayımlanır. Ancak, milli emniyet ve milli güvenlikle ilgili olan ve gizlilik derecesi taşıyan yönetmelikler yayımlanmaz.     Madde 2 - Mahalli idarelerce düzenlenen ve bu idarelerin yetki ve görev alanlarına giren yönetmelikler, mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan olunur.     Madde 3 - 23 Mayıs 1928 tarihli ve 1322 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (Z) fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.     Madde 4 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.     Madde 5 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. ..
REFAH VAPURUNDA ÖLEN ASKERİ ŞAHISLARIN ŞEHİT, DUL VE YETİMLERİNİN DE ŞEHİT DUL VE YETİMİ SAYILMASI HAKKINDA KANUN     Kanun Numarası: 5795     Kabul Tarihi: 27/06/1951     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 03/07/1951     Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 7850     Madde 1 - 23/06/1941 tarihinde batan Refah vapurunda ölen askeri şahıslar şehit, dul ve yetimleri de şehit dul ve yetimi sayılırlar ve haklarında bu tarihten itibaren şehit dul ve yetimi hükümleri uygulanır.     Madde 2 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.     Madde 3 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.         HUKUKİ HİZMETLER ..
POSTA, TELGRAF VE TELEFON İDARESİNİN BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI HAKKINDA KANUN     Kanun Numarası: 4157     Kabul Tarihi: 22/12/1941     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 26/12/1941     Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 4994     Madde 1 - (Değişik madde: 12/05/2001 - 4673/8. md.)     Bu Kanun ile kurulmuş olan ve yeni bir düzenlemeye kadar geçerliliğini koruması öngörülen Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin Biriktirme ve Yardım Sandığı bu Kanunla ikiye ayrılır; hak ve yükümlülüklerinin devamını sağlamak üzere iki ayrı "Posta ve Telgraf Teşkilatı Biriktirme ve Yardım Sandığı" ile "Türk Telekom Personeli Biriktirme ve Yardım Sandığı" kurulmuştur.     PTT ve Türk Telekom´un % 50 ve daha fazla hissesine sahip olduğu iştirak ve şirketlerinde çalışan personel de bu sandıklara üye olabilir.     Sandıkların gelirleri;     a) Üye olan personelden alınacak aidattan,     b) Gayrimenkul ve menkullerinin satış, kira ve işletilmesinden elde edilecek gelirlerden,     c) Sandık mevcudunun faizleri, teberrulardan elde edilecek gelirlerden,     d) Şirket, iştirak ve ticari işletmeler ile bunların devir ve kiralamalarından elde edilecek gelirlerden,  &n..
POLİS YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNU     Kanun No. 4652     Kabul Tarihi : 25/04/2001     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/05/2001     Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 24397     BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLARAMAÇ VE KAPSAM         Madde 1 - Bu Kanunun amacı, Türk Polis Teşkilatının en yüksek öğretim kurumu olan Polis Akademisi ve bağlı fakülteler, enstitüler ile polis meslek yüksek okullarındaki yüksek öğretim ile ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek, bu okulların teşkilatlanmasını, görev ve sorumluluklarını, eğitim-öğretim, araştırma, yayın, öğretim elemanları ve öğrenciler ile ilgili esasları düzenlemektir.     Bu Kanun, Akademi ve buna bağlı eğitim-öğretim kurumlarını, yönetim ve öğretim organlarını, bunların işleyişini, görev, yetki ve sorumluluklarını, eğitim ve öğretim esaslarını ve bu konulara ilişkin diğer hususları kapsar.     TANIMLAR     Madde 2 - Bu Kanunda geçen kavram ve terimler;     a) Bakan : İçişleri Bakanını,     b) Bakanlık : İçişleri Bakanlığını,     c) Genel Müdür : Emniyet Genel Müdürünü,     d) Genel M&uu..
ÖĞRETMEN VE EĞİTİM UZMANI YETİŞTİREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA PARASIZ YATILI VEYA BURSLU ÖĞRENCİ OKUTMA VE BUNLARA YAPILACAK SOSYAL YARDIMLARA İLİŞKİN KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN     Kanun Numarası: 5079     Kabul Tarihi: 22/01/2004     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 29/01/2004     Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25361     Madde 1 - 15.6.1989 tarihli ve 3580 sayılı Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunun 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.     Eğitim giderlerinin karşılanması     Madde 11. - Parasız yatılı öğrencilerin belirlenecek miktarda kitap, kırtasiye ve diğer eğitim giderleri Bakanlıkça karşılanır.     Madde 2 - 3580 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.     Madde 14. - Bakanlıkça öğretmen ve eğitim uzmanı yetiştiren yükseköğretim kurumlarında parasız yatılı veya burslu okutulacak öğrencilerde aranacak şartlara; kontenjanların tespit ve dağıtımına; seçimine; parasız yatılı öğrencilikten burslu öğrenciliğe, burslu öğrencilikten parasız yatılı öğrenciliğe geçmeye; ö..
ÖĞRETMEN VE EĞİTİM UZMANI YETİŞTİREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA PARASIZ YATILI VEYA BURSLU ÖĞRENCİ OKUTMA VE BUNLARA YAPILACAK SOSYAL YARDIMLARA İLİŞKİN KANUN     Kanun Numarası: 3580     Kabul Tarihi: 15/06/1989     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 04/07/1989     Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 20215     BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER :AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLARAMAÇ         Madde 1 - Bu Kanunun amacı, öğretmenlik mesleğini ve eğitim uzmanlığını cazip hale getirerek eğitimin kalitesini yükseltmek; öğretmen ve eğitim uzmanı yetiştiren yükseköğretim kurumlarına talebi artırmak için Milli Eğitim Bakanlığı adına mecburi hizmet karşılığı parasız yatılı veya burslu öğrenci okutmak ve bunlarla ilgili usul ve esasları düzenlemektir.     KAPSAM     Madde 2 - Bu Kanun, öğretmen ve eğitim uzmanı yetiştiren yükseköğretim kurumlarının öğretmen ve eğitim uzmanı yetiştiren programlarında, Milli Eğitim Bakanlığı adına mecburi hizmet karşılığı ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim yapmaya hak kazanmış olan öğrencileri kapsar.     TANIMLAR     Madde 3 - Bu Kanunda geçen;     "Bakanlık", Milli Eğitim Bakanlığ..
MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN 99 UNCU MADDESİNİ DEĞİŞTİREN 2586 SAYILI KANUNUN HÜKMÜNÜN GÜMRÜK MUHAFAZA GENEL KOMUTANLIĞI ASKERİ KURUMLARI HAKKINDA DA TATBİKINA DAİR KANUN     Kanun Numarası: 2875     Kabul Tarihi: 25/12/1935     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 04/01/1936     Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 3197     Madde 1 - 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 99 uncu maddesini değiştiren 12/11/1934 tarih ve 2586 sayılı kanun hükmü, Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığına bağlı askeri kurumlar hakkında da tatbik olunur.     Madde 2 - Bu kanun neşri gününden yürür.     Madde 3 - Bu kanunun hükümlerini İcra Vekilleri Heyeti yerine getirir.     HUKUKİ HİZMETLER ..
MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNU     Kanun Numarası: 1050     Kabul Tarihi: 26/05/1927     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/06/1927     Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 606     BİRİNCİ FASIL: AHKAMI UMUMİYEMadde 1 - Devletin bilümum emvalinin idare ve muhasebesi bu kanuna tabidir.         Madde 2 - Devletin emvali Devletçe tarh ve cibayet olunan her türlütekalif ve rüsum ile Devlete ait nükut ve esham ve her türlü menkul ve gayrimenkul eşya, emval ve kıyem ve bunların hasılat ve icraatı ile bedellerinden terekküp eder.     Madde 3 - Devlet emvalinin hesabı, zamanı idare ve senei maliye itibariyle görülür.     Madde 4 - Zamanı idare, muhasiplerin bir senei maliye iptidasından intihasına kadar bütçeye tabi olan varidat ve sarfiyat ile bütçeye tabi olmıyan emanat ve müraselata mütaallik olarak ifa eyledikleri bilcümle muamelatı ihtiva eder.     Madde 5 - (Değişik madde: 16/07/1981 - 2493/1 md.)     Bütçe yılı takvim yılıdır.     Madde 6 - Bütçe, Devlet devair ve müessesatının senevi varidat ve masarifi muhammenatını gösteren ve bunların tatbik ve icrasına mezuniyet veren bir kanundur.     Madde 7 - Devl..
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU, FİNANSMAN KANUNU, GELİR VERGİSİ KANUNU, KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE 4306 VE 4481 SAYILI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNA BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN     Kanun Numarası: 4605     Kabul Tarihi: 23/11/2000     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 30/11/2000     Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 24246 (Mükerrer)     Madde 1 - 18/02/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının değiştirilmesiyle ilgili olup yerine işlenmiştir.     Madde 2 - 29/07/1970 tarihli ve 1318 sayılı Finansman Kanununun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının değiştirilmesiyle ilgili olup yerine işlenmiştir.     Madde 3 - 1318 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesiyle ilgili olup yerine işlenmiştir.     Madde 4 - 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b/ii) alt bendinin değiştirilmesiyle ilgili olup yerine işlenmiştir.     Madde 5 - 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa geçici madde eklenesiyle ilgili olup yerine işlenmiştir.     Madde 6 - 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Verg..
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU     Kanun Numarası: 197     Kabul Tarihi: 18/02/1963     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/02/1963     Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 11342     BİRİNCİ BÖLÜM: MEVZU, TARİFLER, MÜKELLEF VE İSTİSNALAR     VERGİNİN MEVZUU:     Madde 1 - (Değişik madde: 26/11/1980 - 2348/1 md.)     Bu Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı tarifelerde yer alan;     a) Karayolları Trafik Kanununa göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları,     b) Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler,     c) Liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtları,     Motorlu Taşıtlar Vergisine tabidir.     TANIMLAR     Madde 2 - (Değişik madde: 25/12/2003 - 5035 S.K./21. md.) *1*     Bu Kanunda kullanılan terimlerin taşıdığı anlamlar aşağıda gösterilmiştir:     1- Motorlu taşıt: Karada, havada, deniz, göl ve nehirlerde insan, hayvan ve eşya taşımaya yarayan ve makine kuvvetiyle hareket eden taşıtlardır.     2- Otomobil: Yapısı itibarıyla, sürücü..
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN     Kanun No : 4855     Kabul Tarihi : 30/04/2003     Resmi Gazete Tarihi: 06/05/2003     Resmi Gazete Sayısı: 25100     Madde 1 - 30/04/1992 tarihli ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 56 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.     Yöneticilerin sorumlulukları ve nitelikleri     Madde 56 - Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatının her kademesindeki yöneticiler, görevlerini mevzuata, plan, program ve emirlere uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten üst kademe yöneticilerine karşı sorumludur.     Yönetim görevlerine atanma ve bu görevlerde yükselmede kariyer ve liyakat esas alınır.     Yönetim görevlerine atanacaklarda aranacak nitelik ve diğer şartlar Bakanlıkça yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.     Madde 2 - 3797 sayılı Kanunun 61 inci maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.     Şehit eşi öğretmenler ile ilgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan kamu personelinin öğretmen eşlerinin yer değiştirme sur..
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN     Kanun Numarası : 5381     Kanun Kabul Tarihi : 02/07/2005     Resmi Gazete Tarihi : 07/07/2005     Resmi Gazete Sayısı : 25868     Madde 1 - 30.4.1992 tarihli ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 61 inci maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesi madde metninden çıkarılmış ve son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.     Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe veya doğrudan eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanları dikkate alınarak il milli eğitim müdürünün teklifine göre valilerce belirlenir.     Madde 2 - 3797 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.     Madde 3 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.     Madde 4 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.     HUKUKİ HİZMETLER ..
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (13/12/1983 T. VE 179 S., 08/06/1984 T. VE 208 S., 23/10/1989 T. VE 385 S., 09/04/1990 T. VE 419 S., 28/08/1991 T. VE 454 S. KHK.LERİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN)     Kanun Numarası: 3797     Kabul Tarihi: 30/04/1992     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 12/05/1992     Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 21226     BİRİNCİ KISIM: AMAÇ, GÖREV, TEŞKİLATAMAÇMadde 1 - Bu Kanunun amacı; Anayasa, 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile kalkınma plan ve programları doğrultusunda milli eğitim hizmetlerini yürütmek üzere, Milli Eğitim Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.             GÖREVMadde 2 - Milli Eğitim Bakanlığının görevleri şunlardır:         a) Atatürk İnkılap ve İlkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, Türk Milletinin milli, ahlaki, manevi, tarihi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türk..
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI YÜKSEK VE ORTA DERECELİ OKULLAR ÖĞRETMENLERİ İLE İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN HAFTALIK DERS SAATLERİ İLE EK DERS ÜCRETLERİ HAKKINDA KANUN     Kanun Numarası: 439     Kabul Tarihi: 05/03/1964     Resmi Gazete Tarihi: 12/03/1964     Resmi Gazete Sayısı: 11654     Madde 1 - A) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yüksek okullar öğretmenleri maaşları karşılığı olarak haftada oniki saat ders okutmakla yükümlüdürler.     Bu öğretmenlere, okullarında veya dengi okullarda ihtisasları içinde haftada altı saate kadar ücretle mecburi ek ders verilebilir. Bu mecburiyet dışında muvafakat ettikleri takdirde kendilerine okullarında, dengi veya orta dereceli resmi ve özel okullarda altı saate kadar daha ücretle ek ders verilebilir.     B) Yüksek dereceli meslek ve teknik okulları atelye öğretmenleri maaşları karşılığı olarak haftada onaltı saat atelye meslek dersi okutmakla yükümlüdürler.     Bunlara, haftada onaltı saate kadar ücretle mecburi ek atelye, meslek dersi ve ekzersiz verilebilir.     C) Yüksek dereceli okullar asistanları ilgili ders öğretmeninin muvafakati ve bölüm öğretmenlerinin kararı ile haftada altı saate kadar ders okutabilirler. Bunlara, hi&ccedi..
MENAFİİ UMUMİYEYE MÜTEALLİK İMTİYAZAT HAKKINDAKİ 10 HAZİRAN 1326 TARİHLİ KANUNA BAZI MADDELER TEZYİLİNE VE BU KANUNUN BAZI MADDELERİNİN İLGASINA DAİR KANUN (OSMANLI KANUNU)     Kanun Numarası: 2025     Kabul Tarihi : 25/06/1932     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 02/07/1932     Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 2139     Madde 1 - Muvazenei Umumiyeye ve mülhak bütçelere dahil ve mukavelenin akdi tarihinde mevcut veya atiyen ihdas edilecek olan herhangi bir vergi veya resim muhafiyetini tazammum ve atiyen bütçelerden tediyatı istilzam ederek verilmesine Hükümetçe lüzum görülen imtiyaz mukaveleleri Büyük Millet Meclisisnin tasdikine arz olunur.     Madde 2 - (Değişik madde: 10/06/1933 - 2888/1 md.)     Birinci maddede zikrolunan imtiyaz mukavelelerinde umumi muvazene veya mülhak bütçelere dahil hiçbir vergi ve resim, Devlet daireleri tarafından deruhde edilemez.     Madde 3 - Menafii umumiyeye müteallik imtiyazat hakkındaki 10 Haziran 1326 tarihli kanunun 3´üncü ve 6´ıncı maddeleri mülgadır.     Madde 4 - Bu Kanun neşri tarihinden itibaren muteberdir.     Madde 5 - Bu Kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.    ..
MENAFİİ UMUMİYEYE MÜTEALLİK HUSUSAT İÇİN EFRADA AİT ARAZİ İLE TAŞ OCAKLARININ MUVAKKATEN İŞGALİ HAKKINDA KANUN (OSMANLI KANUNU)     Kabul Tarihi: 09/02/1331     Yayımlandığı Takvimi Vakayi Tarihi: 18/02/1331     Yayımlandığı Takvimi Vakayi Sayısı: 2455     Madde 1 - Menafi umumiyeye müteallik imtiyazlı şirketler veya müteahhit veyahut emaneten hükümet tarafından icra edilecek imalat ve inşaatı nafıaya ahşaptan maada lüzumu olan her nevi gayrimenkul taş ve toprak ile levazım-ı sairei inşaiyenin ihzar ve tedariki ve inşatın hususatı sairesi için muktazi arazi meclisi idarenin on gün zarfında vereceği karar üzerine vilayetin yahut müstakil liva mutasarrıflığının kararnamei mahsusu ile ameliyat ve inşaatın hitamına kadar berayı intifa muvakkaten işgal olunur. Vilayet ya müstakil liva sermühendisi yahut inşaata nezarete memur komiserler tarafından arazinin işgali muvakkati lüzumile esbabı mucibesini ve işgal edilecek arazinin bulunduğu mahalli ve muhteviyatiyle mahiyetine ve mutasarrıfının yahut mutasarrıfı olmak üzere tanılan kimsenin isim ve şöhret ve mahalli ikametini ve arazinin ne gibi ameliyata tahsis edileceğini ve işgal olunacak kısmın mesahasını natık bir cetvele raptan ita edilecek rapor üzerine işbu kararname isdar olunacak ve rapor muhteviyatını cami bulunacaktır. Mesakin müştemilatından olan sulu v..
MENAFII UMUMİYEYE MÜTEALLİK İMTİYAZAT HAKKINDA KANUN (OSMANLI KANUNU)     Kabul Tarihi :10/06/1326     Yayımlandığı Takvimi Vakayi Tarihi: 24/06/1326     Yayımlandığı Takvimi Vakayi Sayısı: 576     Madde 1 - Evvela her ne suretle olursa olsun devletçe halen ve atiyen taahhüdatı maliyeyi tazammun ve emval ve emlaki umumiyenin sarf ve tahsisini istilzam etmiyen, saniyen bütçeye dahil bir hizmeti umumiyeye taalluk eylemiyen, salisen işbu kanunda tasrih olunan muafiyettan gayri muafiyatı muhtevi bulunmayan rabian kavanini mer´iye ahkamının tadil ve tağyirini müstelzim olmıyan hamisen vilayet devairi belediyesinin teşkilatına dair vazedilecek kavanin ile itasi hükümeti mahalliyenin dairei selahiyetlerinde bulunmıyacak olan menafii umumiyeye müteallik imalat imtiyazatı doğrudan doğruya kuvvei icraiye tarafından verilecektir.     Madde 2 - Bilcümle imtiyazat için muktazi olup iştirası lazımgelen veya sureti muvakkatede işgal ve terki icabeden arazi ve emlak hakkında kavaidi atiye cari olacaktır. İmtiyazı ita olunacak imalat ve müteferriatının tesisine muktazi olup ashabı uhdesinde bulunan emlak ve arazinin iştirası hususunda sahibi imtiyazla ashabı beyninde itilaf hasıl olamadığı takdirde mezkur emlak ve arazi istimlak kanununa tevfikan iştira olunacak ve bedeli iştirasiyle masarifi sahibi imtiyaz tarafından tesviye..
MALİYE VEKALETİ BAŞ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNİN VE MUHAKEMAT UMUM MÜDÜRLÜĞÜNÜN VAZİFELERİNE, DEVLET DAVALARININ TAKİBİ USULLERİNE VE MERKEZ VE VİLAYETLER KADROLARINDA BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası: 4353     Kabul Tarihi: 08/01/1943     Resmi Gazete Tarihi: 18/01/1943     Resmi Gazete Sayısı: 5307     BİRİNCİ KISIM : TEŞKİLAT, VAZİFE VE MESULİYETBİRİNCİ BÖLÜM : MERKEZ VE VİLAYETLER TEŞKİLATI VE VAZİFELERİTEŞKİLAT             Madde 1 - (Değişik madde: 27/06/1951 - 5797/1 md.)     Maliye Bakanlığı Hazine Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü teşkilatına ait vazifeler Baş Hukuk Müşavirinin nezaret ve murakabesi altında hukuk müşavirleri, merkez, il ve bölge muhakemat müdürleri, müşavir avukat ve avukatlar tarafından görülür.     Hukuk müşavirleri ile Merkez Muhakemat Müdürü, Baş Müşavirin verdiği işleri görürler.     MERKEZDEKİ VAZİFELER     Madde 2 - (Değişik madde: 27/06/1951 - 5797/1 md.)     Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü hususi kanunlarla Hazine Hukuk Müşavirliğine verilmiş olan işlerden başka:     A..
MALULLER İLE ŞEHİT DUL VE YETİMLERİNE TÜTÜN VE ALKOL ÜRÜNLERİNİN SATIŞ BEDELLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN     Kanun Numarası: 3480     Kabul Tarihi: 13/10/1988     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/10/1988     Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 19961     AMAÇ VE KAPSAM:Madde 1 -     (Mülga madde: 06/06/2002 - 4760 S.K./18. md.)     PAYLARIN TOPLANMASI :Madde 2 - (Mülga madde: 06/06/2002 - 4760 S.K./18. md.)         FAYDALANACAKLAR:Madde 3 -     (Mülga madde: 14/07/2004 - 5217 S.K./31.mad) *1* *2*     ÖDEME ESASLARI:Madde 4 - (Mülga madde: 14/07/2004 - 5217 S.K./31.mad)     *1* *2*     BAYİLİK:Madde 5 - Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünce satışı yapılan ürünlerin bayiliği, başka isteyenlere tercihan, aşağıdaki sıra dahilinde derece ve müracaat sırası gözönünde bulundurularak;         a) Harp malullerine,     b) Şehit dul ve yetimlerine,     c) Bu Kanun kapsamına giren asker ve sivil vazife malullerine,     d) 3 üncü maddenin (d) bendinde sayılan dul ve yetimlere,..
KUZEY ATLANTİK ANDLAŞMASI TEŞKİLATI MÜŞTEREK ENFRASTRÜKTÜR PROGRAMI GEREĞİNCE TÜRKİYE’DE YAPILACAK İNŞA VE TESİS İŞLERİNE DAİR KANUN     Kanun Numarası: 6095     Kabul Tarihi: 02/07/1953     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/07/1953     Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 8453     Madde 1 - (Değişik madde: 05/06/1985 - 3215/1 md.)     Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatının Müşterek Enfrastrüktür Programı veya bu Teşkilatın veya yan kuruluşlarının veya Teşkilat üyesi devletlerden bazılarının oluşturduğu özel yatırım programları gereğince, Türkiye´de yapılması kararlaştırılan tüm inşa ve tesis işleri ile sözü edilen programlara dahil projelerin mütemmimi olarak Türkiye tarafından yaptırılması gereken; mahalli kolaylıklar, restorasyon işleri ve milli katkı paylı ilave kapasite ve tesisler ile ivedilikle yapılmasına gerek görülüp Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatına önfinansman kaydı yaptırılmış olan tesisler, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunuyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve ekleri hükümlerine tabi olunmadan, Bakanlar Kurulunca tespit olunacak esaslar dairesinde ve bu işlerle görevli kılınacak Devlet daire ve müesseseleri ile İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları eli ile yaptırılır.   &nbs..
KONYA İLİNE BAĞLI HADIM İLÇESİNİN ADININ "HADİM" OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN     Kanun Numarası: 5323     Kabul Tarihi: 24.03.2005     Yayımladığı Resmi Gazete Tarih: 29/03/2005     Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 25770     Madde 1 - Konya İline bağlı "Hadım" İlçesinin adı "Hadim" olarak değiştirilmiştir.     Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.     Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.     KANUNLAR ..
KONUT İNŞAATINDA VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE YAPILACAK YATIRIMLARDA VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNA VE MUAFLIKLARI TANINMASI HAKKINDA KANUN     Kanun Numarası: 2982     Kabul Tarihi: 24/02/1984     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 01/03/1984     Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18328     AMAÇ:     Madde 1 - Bu Kanunun amacı, konut inşaatı ile kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımların, vergi, resim ve harç istisna ve muaflıkları yoluyla, teşvikidir.     KAPSAM:     Madde 2 - Bu Kanun hükümlerine göre uygulanacak istisna ve muaflıklar; veraset ve intikal vergisi, damga vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, emlak vergisi, harçlar ve resimler ile Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınan vergi, resim ve harçları kapsar.     ARAZİ, ARSA TEDARİKİ:     Madde 3 - (Değişik madde: 19/06/1987 - 3393/6 md.)     Konut inşaatı veya kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlar için arazi veya arsa tedariki ile ilgili olarak ivazlı veya ivazsız devir, temlik, kamulaştırma, satış vaadi sözleşmesi, intifa hakkı, iştira hakkı, alım, satım, kira, geri alma, geri verme, ifraz, tevhit, tescil, cins değişikliği, rehin tesis ve terkini, ipotek tesis ve terkini, ıslah,..
5003 SAYILI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK BÖLÜNMÜŞ YOL İNŞASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KANUN     Kanun No : 5003     Kabul Tarihi : 19/11/2003     Resmi Gazete Tarihi: 22/11/2003     Resmi Gazete Sayısı: 25297     AMAÇ VE KAPSAMMadde 1 - Bu Kanunun amacı; ülkemizin ihtiyacı olan bölünmüş yol yapımının seri ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesidir.         Bu Kanun; bölünmüş yol yapımı ile ilgili hizmetlerin görülmesini hızlandırmak üzere, Karayolları Genel Müdürlüğünce ihtiyaç duyulacak her türlü makine ve ekipmanın tahsisi, bunların giderleri ve bölünmüş yol yapımı hizmetlerinde çalıştırılacak personelin temini, mali ve sosyal hakları ve bazı taşınmazların satışından elde edilecek gelirlerin yol yapım işlerinde kullanılabilmesi ile ilgili usul ve esasları kapsar.     TANIMLARMadde 2 - Bu Kanunda geçen;         a) Genel Müdürlük: Karayolları Genel Müdürlüğünü,     b) Personel: Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan memurlar ile 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak çalışan i..
3465 SAYILI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ERİŞME KONTROLLÜ KARAYOLU (OTOYOL) YAPIMI, BAKIMI VE İŞLETİLMESİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN     Kanun Numarası: 3465     Kabul Tarihi: 28/05/1988     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 02/06/1988     Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 19830     AMAÇMadde 1 - Bu Kanunun amacı, özel hukuk hükümlerine tabi ve sermaye şirketi statüsüne sahip sermaye şirketlerinin; otoyollarının ve üzerindeki bütün tesislerin yapımı, bakımı, işletilmesi ile görevlendirilmesine ve süresi sonunda yol ve tesislerin Karayolları Genel Müdürlüğüne devrine ait esasları düzenlemektir.         KAPSAMMadde 2 - Bu Kanun, 1 inci maddede belirtilen şirketlere, bütün tesisleri ile otoyolun veya diğer otoyollardaki yolculukla ilgili tesislerin yapımı, bakımı ve işletilmesi görevinin verilmesi; sözleşme, süre, geçiş ücreti tarifesi ve görevin sona ermesi ile ilgili usul ve esasları kapsar.         TANIMLARMadde 3 - Bu Kanunda geçen deyimlerden;         a) Bakan; Bayındırlık ve İskan Bakanını,     b) Bakanlık; Bayındırlık ve İskan Bakanlığını, &nbs..
 2674 SAYILI  KARASULARI KANUNU     Kanun Numarası: 2674     Kabul Tarihi: 20/05/1982     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 29/05/1982     Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17708     Madde 1 - Türk karasuları Türkiye ülkesine dahildir.     Türk karasularının genişliği altı deniz milidir.     Bakanlar Kurulu, belirli denizler için, o denizlerle ilgili bütün özellikleri ve durumları gözönünde bulundurmak ve hakkaniyet ilkesine uygun olmak şartıyla, altı deniz milinin üstünde karasuları genişliği tespit etmeye yetkilidir.     Madde 2 - Türkiye ile kıyıları bitişik veya karşılıklı olan Devletler arasında karasuları anlaşma ile sınırlandırılır. Bu anlaşma bölgenin bütün ilgili özellikleri ve durumları gözönünde bulundurularak, hakkaniyet ilkesine göre yapılır.     Madde 3 - Karasularının genişliği, Bakanlar Kurulunca tespit edilecek esas hatlardan itibaren ölçülür.     Madde 4 - Esas hatların kara tarafında kalan sular ve körfez suları, Türk iç sularıdır. Daimi liman tesisleri kıyının bir parçası sayılır ve bu tesislerden en açıkta olanlarının kara tarafında kalan sular ve dış limanlar iç sulara dahildir. &nb..
4208 SAYILI KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HK. KANUNDA,657 SAYILI DMK.NDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KHK.DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN     Kanun Numarası: 4208     Kabul Tarihi: 13/11/1996     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/11/1996     Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 22822     BİRİNCİ KISIM : KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİBİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ,KAPSAM VE TANIMLARAMAÇ VE KAPSAM             Madde 1 - (Mülga madde : 11/10/2006 - 5549 S.K/26.mad)     TANIMLAR     Madde 2 - Bu Kanunda geçen;     a) (Mülga bent : 11/10/2006 - 5549 S.K/26.mad)     b) (Mülga bent : 11/10/2006 - 5549 S.K/26.mad)     c) Kontrollü Teslimat: Suç faillerinin belirlenmesi, her türlü delilin tespiti, toplanması, kaçak veya kaçak olmasından şüphe edilen mal veya fonların müsaderesi amacıyla, yurt içinde dağıtılacak veya yurt dışından Türkiye´ye getirilerek dağıtılacak veya Türkiye´de hazırlanarak yurtdışına götürülecek veya Türkiye´den transit geçecek, uyuşturucu ve psikotrop maddeler, 19..
5657 SAYILI KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ İŞ KONSEYİ ULUSLAR ARASI SEKRETARYASININ TÜRKİYE´DE YARARLANACAĞI AYRICALIKLAR, BAĞIŞIKLIKLAR VE KOLAYLIKLARA DAİR KANUN     Kanun Numarası : 5657     Kanun Kabul Tarihi : 09/05/2007        Resmi Gazete Tarihi : 20/05/2007     Resmi Gazete Sayısı : 26527     Tüzel kişilik     Madde 1 - (1) 20/4/2005 tarihinde imzalanan "Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü İş Konseyi Tüzüğü ve Usul Kuralları" ile İstanbul´da oluşturulması kararlaştırılan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü İş Konseyi Uluslararası Sekretaryası Türkiye Cumhuriyeti´nde tüzel kişiliğe sahiptir.     Sekretarya ile Sekretarya çalışanlarının yararlanacağı ayrıcalıklar, bağışıklıklar ve kolaylıklar     Madde 2 - (1) Sekretarya, Türkiye Cumhuriyeti´nin 21 Mart 1950 tarihinde katıldığı, 13 Şubat 1946 tarihli Birleşmiş Milletlerin Ayrıcalık ve Muafiyetlerine Dair Sözleşmenin I inci maddesinin hükümlerine, II nci maddesinin 5, 7 ve 8 inci bent hükümlerine mümasil hükümlere tâbidir.        (2) Sekretaryada çalışan Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Direktör, Direktör Yardımcı..
4915 SAYILI KARA AVCILIĞI KANUNU     Kanun No: 4915     Kanun Kabul Tarihi: 01/07/2003     Resmi Gazete Tarihi: 11/07/2003     Resmi Gazete Sayısı: 25165     BİRİNCİ KISIM : GENEL HÜKÜMLERBİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLARAMAÇ VE KAPSAMMadde 1 - Bu Kanunun amacı; sürdürülebilir av ve yaban hayatı yönetimi için av ve yaban hayvanlarının doğal yaşam ortamları ile birlikte korunmalarını, geliştirilmelerini, avlanmalarının kontrol altına alınmasını, avcılığın düzenlenmesini, av kaynaklarının milli ekonomi açısından faydalı olacak şekilde değerlendirilmesini ve ilgili kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile işbirliğini sağlamaktır.                 (Değişik fıkra: 23/01/2008-5728 S.K./505.mad) Bu Kanun av ve yaban hayvanlarını ve yaşama ortamlarını, bunların korunmasını ve geliştirilmesini, av ve yaban hayatı yönetimini, avlakların kurulması, işletilmesi ve işlettirilmesini, avcılığın, av turizminin, yaban hayvanlarının üretiminin, ticaretinin düzenlenmesini, toplumun bilinçlendirilmesini, avcıların eğitimini, av ve yaban hayatına ilişkin suç ve kabahatler ile bunların takibi ve cezalarını kapsar.     TANIMLARMadde 2 - Bu Kanunda adı geçen;     ..
3095 SAYILI KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN     Kanun Numarası: 3095     Kabul Tarihi: 04/12/1984     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/12/1984     Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18610     KANUNİ FAİZMadde 1 -     (Değişik madde: 18/12/1999 - 4489/1 md.; Değişik madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./14.mad)     Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununa göre faiz ödenmesi gereken hallerde, miktarı sözleşme ile tespit edilmemişse bu ödeme yıllık yüzde oniki oranı üzerinden yapılır.     Bakanlar Kurulu, bu oranı aylık olarak belirlemeye, yüzde onuna kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya yetkilidir.     TEMERRÜT FAİZİMadde 2 -     (Değişik madde: 18/12/1999 - 4489/2 md.)     Bir miktar paranın ödenmesinde temerrüde düşen borçlu, sözleşme ile aksi kararlaştırılmadıkça, geçmiş günler için 1 inci maddede belirlenen orana göre temerrüt faizi ödemeye mecburdur.     Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli avanslar için uyguladığı faiz oranı, yukarıda açıklanan miktardan fazla ise, arada sözleşme olmasa bile ticari işlerde temerr&..
1156 SAYILI KANUNA MUGAYİR TAHAKKUK VE TEDİYE MUAMELATINI İHBAR EDENLERE İKRAMİYE İTASINA DAİR KANUN     Kanun Numarası: 1156     Kabul Tarihi: 25/06/1927     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/07/1927     Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 637     Madde 1 - Usulüne tevfikan tahakkuk ettirilerek tediye olunan veya tediye emrine raptedilip de Hazinece vacibüttediye halini iktisap etmiş bulunan bir masrafın kanunen istirdadı veya verilmemesi muktazi olduğunu ihbar edenlere ihbarlarının sübutu halinde istirdat veya tevkif olunacak meblağın yüzde yirmisine kadar miktarı ikramiye olarak verilir.     Madde 2 - Birinci madde mucibince verilecek ikramiyeler Maliye Vekaleti bütçesinde açılacak rakamsız bir faslı mahsusa tahsisat kaydedilerek tesviye olunur.     Madde 3 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.     Madde 4 - Bu kanunun ahkamını icraya Maliye Vekili memurdur.     KANUNLAR ..
5624 SAYILI KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNU     Kanun Numarası : 5624     Kanun Kabul Tarihi : 11/04/2007     Resmi Gazete Tarihi : 02/05/2007     Resmi Gazete Sayısı : 26510     BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLARAMAÇ VE KAPSAM         Madde 1 - (1) Bu Kanunun amacı; kan, kan bileşenleri ve ürünleri ile ilgili usûl ve esasları düzenlemektir.        (2) Bu Kanun; kan, kan bileşenleri ve ürünleri hizmetlerini yürüten kamu kurum ve kuruluşları ile bu alanda faaliyette bulunmak üzere Bakanlıkça izin verilmiş gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerini kapsar.        (3) Kan kök hücresi uygulamaları bu Kanun kapsamı dışındadır.     TANIMLAR     Madde 2 - (1) Bu Kanunda geçen;        a) Aferez: Elde edilmek istenen kan bileşenlerinin özel bir cihaz kullanılarak ayrıştırılmasını,        b) Bakan: Sağlık Bakanını,        c) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,        ç) Bölge kan merkezi: Bakanlığın belirleyeceği bölgelerde kurulan, kendi bölgesindeki kan bağı..
3082 SAYILI KAMU YARARININ ZORUNLU KILDIĞI HALLERDE, KAMU HİZMETİ NİTELİĞİ TAŞIYAN ÖZEL TEŞEBBÜSLERİN DEVLETLEŞTİRİLEBİLMESİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA KANUN     Kanun Numarası: 3082     Kanun Kabul Tarihi: 20/11/1984     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 01/12/1984     Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18592     AMAÇ VE KAPSAMMadde 1 - Bu Kanun; kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde, kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüslerin devletleştirilmesi esaslarını, devletleştirme karşılığının hesaplanma tarz ve usullerini ve bunlarla ilgili uyuşmazlıkların çözüm yollarını düzenler.         DEVLETLEŞTİRME ŞARTLARIMadde 2 - Özel teşebbüsler, ancak aşağıdaki şartların birlikte gerçekleşmesi halinde devletleştirilebilir.         a) Devletleştirilecek özel teşebbüsün yaptığı hizmet veya üretiminin ülke çapında kamu ihtiyacına hitap etmesi,     b) Bu hizmet veya üretimin, kontrol, rekabet, ikame veya başka yollardan sağlama imkanının bulunmaması,     c) Hizmet veya üretimin yavaşlatılması veya durdurulması halinde kamunun büyük zarar görmesi,     DEVLETLEŞTİRME KARARI, KARARIN İLAN VE TEBLİĞİMadde 3 - Kamu hizmeti niteliği ..
5570 SAYILI KAMU SERMAYELİ BANKALAR TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN FAİZ DESTEKLİ KREDİ KULLANDIRILMASINA DAİR KANUN     Kanun Numarası : 5570     Kanun Kabul Tarihi : 27/12/2006     Resmi Gazete Tarihi : 30/12/2006     Resmi Gazete Sayısı : 26392     Madde 1 - (1) Tarımsal üretimin, esnaf ve sanatkârların desteklenmesi amacıyla, kamu sermayeli bankalar tarafından yürütülen faiz destekli kredi kullandırılması uygulamalarına, bankaların sermayelerindeki kamu payının % 50´nin altına düşmesi halinde de devam edilebilir. Bu durumda uygulamanın süresini, usûl ve esaslarını, denetimini ve uygulamayı yönetecek olan bankayı ve/veya bankaları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.     (2) Bakanlar Kurulunca belirlenecek özel ve/veya kamu sermayeli banka veya bankaların faiz destekli kredi uygulamalarından dolayı doğacak gelir kayıpları; bu amaçla ilgili yıl Merkezî Yönetim Bütçesinde öngörülecek ödenekle sınırlı olmak üzere, Hazinece avans olarak ödenir.     Madde 2 - (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.     Madde 3 - (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.     KANUNLAR ..
2522 SAYILI KAMU KURULUŞLARININ YURT DIŞINDAKİ İHALELERE KATILMASI HAKKINDA KANUN     Kanun Numarası: 2522     Kabul Tarihi: 11/09/1981     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 15/09/1981     Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17459     Madde 1 - Genel, katma ve özel bütçeli kuruluşlar ve müesseseler, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve kanunla kurulan diğer kamu kuruluşları ile sermayesinin yarısından fazlası tek başına ya da birlikte Devlete, Kamu İktisadi Teşebbüslerine ait olan kuruluşların faaliyet alanlarına giren konularda yurt dışında yapılacak ihalelere katılabilmelerine, taahhütlere girişebilmelerine, bu amaçla gerekli inceleme, araştırma, proje, inşaat ve işletme gibi hizmetlerle girişilen taahhüdün gereği olan diğer işlem ve hizmetleri bizzat veya aralarında birleşerek yahut bu kanun kapsamı dışında kalan yerli ve yabancı kuruluşlarla ortaklık şeklinde yapabilmelerine izin vermeye, bu faaliyetleri kontrol ve nezaret etmeye ve bu konulardaki usul ve esasları tespit etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.     Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.     Madde 3 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.     KANUNLAR ..
2946 SAYILI KAMU KONUTLARI KANUNU     Kanun Numarası: 2946     Kabul Tarihi: 09/11/1983     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 11/11/1983     Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18218     AMAÇ:Madde 1 - Bu Kanunun amacı; kamu konutlarının tahsis biçimi, oturma süresi, kira, bakım, onarım ve yönetimine ilişkin temel ilkeleri belirlemektir.         KAPSAM:Madde 2 - Bu Kanun;         a) Genel bütçeye giren daireler, katma bütçeli kurumlar, il özel idareleri, belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar,     b) İktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, sermayesinin tamamı bu kamu teşebbüslerine ait müesseseler, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarına ait olan bağlı ortaklıklar,     c) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç olmak üzere, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan bankalar ile kamu kurum ve kuruluşları,     d) Kanunlarla kurulan fonlar, kefalet sandıkları, beden terbiyesi bölge müdürlükleri,     Tarafından yu..
3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN     Kanun Numarası: 3346     Kabul Tarihi: 02/04/1987     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/04/1987     Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 19426     BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLERAMAÇMadde 1 - Bu Kanunun amacı, kamu iktisadi teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince kuruluş amaçlarına göre denetlenmesine dair usul ve esasları düzenlemektir.             KAPSAMMadde 2 - Ödenmiş sermayesinin yarısından fazlası kamu tüzelkişilerince sağlanmış olan kurumlar ile bu kurumların ödenmiş sermayesinin yarısından fazlasını sağlamış oldukları diğer kurumlar ve yukarıda sayılanlardan olmamakla beraber kendilerine bazı kamu yetki ve görevleri verilmiş olup galip vasıfları bu kamu hizmetlerini yürütmek olan ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından olmayan özel kanunlara tabi kurumlar ve İller Bankası, bu Kanunla konulan denetime tabidirler.         Mahalli idarelerin ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, ödenmiş sermayesinin yarısından fazlasını sağladıkları kurumlar ile bu kurumların ödenmiş sermaye..
4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU     Kanun Numarası: 4735     Kabul Tarihi : 05/01/2002     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 22/01/2002     Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 24648     BİRİNCİ KISIM: GENEL HÜKÜMLERBİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR VE İLKELERAMAÇ             Madde 1 - Bu Kanunun amacı, Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir.     KAPSAM     Madde 2 - Bu Kanun, Kamu İhale Kanununa tabi kurum ve kuruluşlar tarafından söz konusu Kanun hükümlerine göre yapılan ihaleler sonucunda düzenlenen sözleşmeleri kapsar.     TANIMLAR     Madde 3 - Bu Kanunun uygulanmasında Kamu İhale Kanununda yer alan tanımlar geçerlidir.     İLKELERMadde 4 - Bu Kanuna göre düzenlenecek sözleşmelerde, ihale dokümanında yer alan şartlara aykırı hükümlere yer verilemez.         Bu Kanunda belirtilen haller dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.     Bu Kanun kapsamında yapılan kamu sözleş..
5680 SAYILI KAMU İHALE KANUNU VE KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN     Kanun Numarası : 5680            01/06/2007     Kanun Kabul Tarihi :     Resmi Gazete Tarihi : 07/06/2007     Resmi Gazete Sayısı : 26545     Madde 1 - 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.     "a) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı; döner sermayeli kuruluşlar, birlikler (meslekî kuruluş şeklinde faaliyet gösterenler ile bunların üst kuruluşları hariç), tüzel kişiler."     Madde 2 - 4734 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.     "Çerçeve sözleşme kapsamında mal ve hizmet alımı     EK Madde 2 - Sağlık hizmeti sunan idareler bu Kanunda öngörülen temel ihale usûllerini uygulamak kaydıyla sürekli biçimde ihtiyaç duydukları mal veya hizmet alımlarına ilişkin çerçeve sözleşmeler yapabilir ve bu çerçeve sözleşmelere istinaden alım ihaleleri düzenleyebilir. Çer&c..
4501 SAYILI KAMU HİZMETLERİ İLE İLGİLİ İMTİYAZ ŞARTLAŞMA VE SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA TAHKİM YOLUNA BAŞVURULMASI HALİNDE UYULMASI GEREKEN İLKELERE DAİR KANUN     Kanun Numarası: 4501     Kabul Tarihi: 21/01/2000     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 22/01/2000     Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 23941     AMAÇMadde 1 - Bu Kanunun amacı, kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinde bunlardan doğan uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözülmesinin öngörülmesi durumunda taraflarca sözleşme yapılırken uyulması gereken ilke ve esasları belirlemektir.         TANIMLARMadde 2 - Bu Kanunda geçen;         a) Tahkim yolu: Tarafların doğmuş veya doğabilecek bir uyuşmazlığı aralarındaki anlaşmaya göre hakem veya hakem kuruluna götürdükleri, usulü taraflarca belirlenebilecek özel bir yargılama faaliyetini,     b) Milletlerarası tahkim anlaşması: Yabancılık unsuru taşıyan kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinde bunlardan doğan uyuşmazlıkların tamamının veya bir kısmının milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi için yapılan anlaşmayı,     c) Yabancılık unsuru: Sözleşmeye taraf kurulu veya kurulacak şir..
5198 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU, SOSYAL SİGORTALAR KANUNU VE SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN     Kanun No : 5198     Kabul Tarihi : 24/06/2004     Resmi Gazete Tarihi: 06/07/2004     Resmi Gazete Sayısı: 25514     Madde 1 - 25/06/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.     Madde 14 - Sendikalara üye olmak serbesttir.     Kamu görevlileri çalıştıkları işyerinin girdiği hizmet kolunda kurulu bir sendikaya üye olabilirler.     Sendikaya üyelik, kamu görevlisinin üç nüsha olarak doldurup imzaladığı üye formu ile sendikaya başvurması ve başvurunun sendika yetkili organınca kabulü ile kazanılır.     Üyelik başvurusu, sendika tarafından en çok otuz gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik istemi kabul edilmiş sayılır. Haklı bir sebep gösterilmeden üyeliği kabul edilmeyen kamu görevlisinin, bu kararın kendisine tebliğinden itibaren otuz gün içinde iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkemede dava açma hakkı vardır.     Sendika, üyeliği kesinleşen kamu görevlisinin başvuru belgesinin bir örneğin..
4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU     Kanun No: 4688     Kabul Tarihi: 25/06/2001     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 12/07/2001     Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 24460     BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLARAMAÇMadde 1 - Bu Kanunun amacı, kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi için oluşturdukları sendika ve konfederasyonların kuruluşu, organları, yetkileri ve faaliyetleri ile sendika ve konfederasyonlarda görev alacak kamu görevlilerinin hak ve sorumluluklarını belirlemek ve her hizmet kolunda yetkili kamu görevlileri sendikaları ve bunların bağlı bulundukları konfederasyonlar ile Kamu İşveren Kurulu arasında yürütülecek toplu görüşmelere ilişkin esasları düzenlemektir.             KAPSAMMadde 2 - Bu Kanun, Devletin veya diğer kamu tüzel kişilerin yürütmekle görevli oldukları kamu hizmetlerinin görüldüğü genel, katma ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı kuruluşlarda kamu iktisadi teşebbüslerinde, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanarak kurulan banka ve teşekküller ile bunlara bağlı kuruluşlarda ve diğer kamu ku..
5176 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN     Kanun Numarası: 5176     Kabul Tarihi: 25/05/2004     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 08/06/2004     Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25486     AMAÇ VE KAPSAM     Madde 1 - Bu Kanunun amacı, kamu görevlilerinin uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik davranış ilkeleri belirlemek ve uygulamayı gözetmek üzere Kamu Görevlileri Etik Kurulunun kuruluş, görev ve çalışma usul ve esaslarının belirlenmesidir.     Bu Kanun, genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeli kuruluşlar, mahalli idareler ve bunların birlikleri, kamu tüzel kişiliğini haiz olarak kurul, üst kurul, kurum, enstitü, teşebbüs, teşekkül, fon ve sair adlarla kurulmuş olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; yönetim ve denetim kurulu ile kurul, üst kurul başkan ve üyeleri dahil tüm personeli kapsar.     Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Bakanlar Kurulu üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve yargı mensupları ve üniversitel..
5635 SAYILI KAMU GÖREVLERİNDEN AYRILANLARIN YAPAMAYACAKLARI İŞLER HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN     Kanun Numarası : 5635     Kanun Kabul Tarihi : 26/04/2007     Resmi Gazete Tarihi : 02/10/2007     Resmi Gazete Sayısı : 26510     Madde 1 - 2/11/1981 tarihli ve 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanunun 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.        "Uzman tabipler, tıpta uzmanlık tüzüğüne göre uzman olanlar, tabipler, diş tabipleri ve eczacılar kendi nam ve hesabına yaptıkları mesleki faaliyetleri ile ilgili olarak kurum ve kuruluşlarla tip sözleşmeler yapabilirler."     Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.     Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.     KANUNLAR ..
2531 SAYILI KAMU GÖREVLERİNDEN AYRILANLARIN YAPAMAYACAKLARI İŞLER HAKKINDA KANUN     Kanun Numarası: 2531     Kabul Tarihi: 02/10/1981     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 06/10/1981     Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17480     Madde 1 - Bu Kanun, genel bütçeye dahil daire, kurum ve kuruluşlar ile katma bütçeli idarelerde, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan fonlarda, belediyelerde, özel idarelerde 12 Mart 1964 gün ve 440 sayılı ve 12 Mayıs 1964 gün ve 468 sayılı Kanunlar kapsamına giren kuruluşlarda, sermayesinin yarısından fazlası ayrı ayrı veya birlikte Hazinece veya yukarıdaki daire, idare, kurum ve kuruluşlarca karşılanan yerlerde aylık, ücret veya ödenek almak suretiyle görev yapmış olanlar hakkında uygulanır.     YASAK VE SÜRESİ:     Madde 2 - Birinci madde kapsamına giren yerlerdeki görevlerinden hangi sebeple olursa olsun ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde hizmetinde bulundukları daire, idare, kurum ve kuruluşlara karşı ayrıldıkları tarihten başlayarak üç yıl süreyle, o daire, idare, kurum ve kuruluştaki görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak görev ve iş alamazlar, taahhüde gir..
5568 SAYILI KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN, ÇALIŞANLARIN TASARRUFLARINI TEŞVİK HESABININ TASFİYESİ VE BU HESAPTAN YAPILACAK ÖDEMELERE DAİR KANUN, YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞŞKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN     Kanun Numarası : 5568     Kanun Kabul Tarihi : 26/12/2006     Resmi Gazete Tarihi : 30/12/2006     Resmi Gazete Sayısı : 26392     Madde 1 - 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.        "Yıllık yatırım programında yer alan projelere dış finansman temini izni verilmesi için Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının uygun görüşü aranır. Kuruluş, ihale mevzuatı dahil olmak üzere projelerle ilgili olarak tâbi olduğu mevzuata uymakla yükümlü olup, dış finansman temini izni verilmiş olması kuruluşun bu husustaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Teknik ve ekonomik açıdan yapılabilirliği de dahil olmak üzere proje ile ilgili her türlü sorumluluk tamamen ilgili kuruluşa aittir. Müsteşarlığın yetki ve sorumluluğu, talep edilen dış finansman..
4749 SAYILI KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN     Kanun Numarası: 4749     Kabul Tarihi : 28/03/2002     Resmi Gazete Tarihi: 09/04/2002     Resmi Gazete Sayısı: 24721     BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLARAMAÇ         Madde 1 - Bu Kanunun amacı; ülkenin kalkınma hedeflerini dikkate alarak, piyasalarda güven ve istikrarı koruyarak ve makro ekonomik dengeleri gözeterek, Devletin iç ve dış borçlanmasına, hibe almasına, borç ve hibe vermesine, nakit yönetiminin maliye ve para politikaları ile koordineli bir şekilde yürütülmesine, verilecek garantilerin, bu borçlanma ve garantilerden doğan finansal alacaklar ile Devlet iç ve Devlet dış borcunun etkin bir şekilde yönetimine ve izlenmesine, Hazine Müsteşarlığı ile 2 nci maddede yer alan kuruluşlar arasındaki mali ilişkilerin düzenlenmesine ve bu hususlar dahil olmak üzere Müsteşarlık tarafından üstlenilen her türlü mali yükümlülüğün geri ödenmesi, ilgili bütçe hesaplarına kaydedilmesi ve raporlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.     KAPSAM     Madde 2 - Bu Kanun; genel, katma ve özerk bütçeli kur..
5548 SAYILI KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KANUNU     Kanun Numarası : 5548     Kanun Kabul Tarihi : 28/09/2006     Resmi Gazete Tarihi : 13/10/2006     Resmi Gazete Sayısı : 26318     BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLERAMAÇ         Madde 1- (1) Bu Kanunun amacı; gerçek ve tüzel kişilerin idarenin işleyişi ile ilgili şikâyetlerini, Türkiye Cumhuriyetinin Anayasada belirtilen nitelikleri çerçevesinde, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygı, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmak üzere Kamu Denetçiliği Kurumunu oluşturmaktır.     KAPSAM     Madde 2- (1) Bu Kanun, Kamu Denetçiliği Kurumunun kuruluş, görev ve çalışma usûllerine ilişkin ilkeler ile Kamu Başdenetçisi ve kamu denetçilerinin niteliklerine, seçimlerine, özlük haklarına ve Kurum personelinin atanmaları ile özlük haklarına ilişkin hükümleri kapsar.     TANIMLAR     Madde 3- (1) Bu Kanunda geçen;     a) Kurum: Kamu Denetçiliği Kurumunu,     b) Kurul: Kamu ..
3067 SAYILI KALKINMA PLANLARININ YÜRÜRLÜĞE KONMASI VE BÜTÜNLÜĞÜN KORUNMASI HAKKINDA KANUN     Kanun Numarası: 3067     Kabul Tarihi: 30/10/1984     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 06/11/1984     Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18567     KALKINMA PLANLARI:Madde 1 - Kalkınma Planları Devlet Planlama Teşkilatı tarafından kendi Kuruluş ve Görevleri hakkındaki mevzuata göre hazırlanarak Bakanlar Kurulunca kabul edilip, Bakanlar Kurulu üyelerince imzalandıktan sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi´ nce onaylanmak üzere Başbakanlık tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulur.         KALKINMA PLANLARININ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE GÖRÜŞÜLMESİ:Madde 2 - 1. Kalkınma Planları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülür. Bu Komisyon Anayasanın 162 nci maddesine göre seçilen Türkiye Büyük Millet Meclisi "Bütçe Komisyonu" üyelerinden kuruludur.         2. Plan ve Bütçe Komisyonu, Kalkınma Planlarını kendisine havale edildiği tarihten itibaren en çok yirmidört saat içinde gündemine alarak görüşmeye başl..
933 SAYILI KALKINMA PLANININ UYGULANMASI ESASLARINA DAİR KANUN     Kanun Numarası: 933     Kabul Tarihi: 28/07/1967     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 11/08/1967     Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 12671     Madde 1 - (İptal: Anayasa Mahkemesi´nin 23, 24, 25/10/1969 tarih ve E. 67/41, K. 69/57 sayılı kararı ile.)     TEŞVİK VE TANZİM:     Madde 2 - Kalkınma Planı ve yıllık programlara uygun olarak yatırımların teşvik ve tanzimi maksadiyle:     A) (İptal: Anayasa Mahkemesi´nin 23, 24, 25/10/1969 tarih ve E. 67/41, K. 69/57 sayılı kararı ile.)     B) (İptal: Anayasa Mahkemesi´nin 23, 24, 25/10/1969 tarih ve E. 67/41, K. 69/57 sayılı kararı ile.)     C) Sanayi bölgeleri ve turistik bölgeler tesis ve tanzimi ve bu maksatla, gerektiğinde arazi istimlaki, Bakanlar Kurulu kararnameleri ile yapılır.     (İkinci fıkra İptal: Anayasa Mahkemesi´nin 23, 24, 25/10/1969 tarih ve E. 67/41, K. 69/57 sayılı kararı ile.)     D) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, İş Kanunları, Mahalli İdareler Kanunları ile diğer mevzuatta her türlü yatırımlara, (ezcümle sanayi kuruluş ve işletmesine) ait ruhsat formalitelerini ahenkleştirmek, çabuklaştırmak ve yetkili mercileri bir arada çalıştırmak için Bakanlar ..
5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN     Kanun Numarası : 5449     Kanun Kabul Tarihi : 25/01/2006     Resmi Gazete Tarihi : 08/02/2006     Resmi Gazete Sayısı : 26074     BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ VE KAPSAM, TANIMLAR, KURULUŞ, GENEL KOORDİNASYONAMAÇ VE KAPSAM         Madde 1 - Bu Kanunun amacı; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak üzere oluşturulacak kalkınma ajanslarının kuruluş, görev ve yetkileri ile koordinasyonuna ilişkin esas ve usûlleri düzenlemektir.     TANIMLAR     Madde 2 - Bu Kanunun uygulanmasında;     a) Bölge: EK 1 listede belirtilen Düzey 2 İstatistikî Bölge Birimini,     b) Ajans: Kalkınma ajansını,     c) Kuruluş kararnamesi: Kalkınma ajanslarının kuruluşuna dair Bakanlar Kurulu kararını, ..
3960 SAYILI KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU     Kanun Numarası: 3960     Kabul Tarihi: 28/12/1993     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 30/12/1993     Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 21804     Madde 1 - (Değişik madde: 01/07/2005-5378 S.K./36.mad)     Devlet, kalıtsal kan hastalıklarından thalessemia ve orak hücreli anemi dahil olmak üzere, bütün kalıtsal kan hastalıklarıyla ve özürlülüğe yol açan diğer kalıtsal hastalıklarla koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında mücadele eder. Bunun için gerekli ödenek Sağlık Bakanlığı yılı bütçesine konulur.     Kalıtsal kan hastalıklarıyla ve özürlülüğe yol açan diğer kalıtsal hastalıklarla koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında mücadele için gerekli önlemler ve bu konuda uygulanacak usûl ve esaslar Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.     Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.     Madde 3 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.     KANUNLAR ..
5251 SAYILI KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN     Kanun Numarası : 5251     Kabul Tarihi : 27/10/2004     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 06/11/2004     Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25635     BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ, TANIMLAR VE GÖREVLERAMAÇ         Madde 1 - Bu Kanunun amacı, kadının insan haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal yaşamdaki konumlarını güçlendirmek, hak, fırsat ve imkanlardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak üzere Başbakanlığa bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün kurulması ile teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin esasları düzenlemektir.     Başbakan, Genel Müdürlüğün yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü takdirde bir bakan vasıtasıyla kullanabilir.     TANIMLAR     Madde 2 - Bu Kanunda geçen;     a) Bakan: Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanı,     b) Genel Müdürlük: Kadının Statüsü Genel Müdürlüğün&..
5304 SAYILI KADASTRO KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN     Kanun Numarası : 5304     Kanun Kabul Tarihi : 22/02/2005     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 03/03/2005     Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı : 25744        Madde 1 - 21.6.1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.     Madde 1. - Bu Kanunun amacı, ülke koordinat sistemine göre memleketin kadastral veya topoğrafik kadastral haritasına dayalı olarak taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek hukukî durumlarını tespit etmek suretiyle 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun öngördüğü tapu sicilini kurmak, mekânsal bilgi sisteminin alt yapısını oluşturmaktır.     Madde 2 - 3402 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve maddenin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.     Kadastronun fennî işlerinin ihale yoluyla yaptırılması halinde, kadastro ekibinde iki kadastro teknisyeni, iki teknisyenin temin edilememesi durumunda yerine bir kadastro teknisyeni görevlendirilebilir. Ekipteki kadastro teknisyeni yerine kontrol memuru da görevlendirilebilir.     Kadastro komisyonlarında veya kadastro hizmetlerinde ..
3402 SAYILI KADASTRO KANUNU     Kanun Numarası: 3402     Kabul Tarihi: 21/06/1987     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/07/1987     Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 19512     BİRİNCİ BÖLÜM:GENEL İLKEAMAÇ:Madde 1 -         (Değişik madde: : 22/02/2005 - 5304 S.K./1.mad) *1*Bu Kanunun amacı, ülke koordinat sistemine göre memleketin kadastral veya topoğrafik kadastral haritasına dayalı olarak taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek hukukî durumlarını tespit etmek suretiyle 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun öngördüğü tapu sicilini kurmak, mekânsal bilgi sisteminin alt yapısını oluşturmaktır.         İKİNCİ BÖLÜM:KADASTRO ÇALIŞMALARIKADASTRO BÖLGELERİNİN BELİRLENMESİ VE İLANI:Madde 2 - Her ilin merkez ilçesi ile diğer ilçelerinin idari sınırları içinde kalan yerler kadastro bölgelerini teşkil eder.             Kadastrosu yapılacak bölgeler ana plana uygun olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün teklifi ve bağlı bulunduğu Bakanın onayı ile belirlenir.     Kadastrosuna başlanacak bölgeler en az bir ay önceden Resmi Gazete, Radyo veya Televi..
5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU     Kanun Numarası : 5607     Kanun Kabul Tarihi : 21/03/2007     Resmi Gazete Tarihi : 31/03/2007     Resmi Gazete Sayısı : 26479     BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ VE TANIMLARAMAÇ         Madde 1 - (1) Bu Kanunun amacı, kaçakçılık fiilleri ve yaptırımları ile kaçakçılığı önleme, izleme, araştırma usûl ve esaslarını belirlemektir.     TANIMLAR     Madde 2 - (1) Bu Kanunda yer alan;        a) Gümrük vergileri: Gümrük idaresi veya başka idarelerce, eşyanın ithali veya ihracına bağlı olarak uygulanan vergiler ile diğer malî yükümlülükleri,        b) Gümrüklenmiş değer: Uluslararası kıymet sözleşmesine göre belirlenecek; ithal eşyası için eşyanın CIF kıymeti ile gümrük vergileri toplamını, ihraç eşyası için FOB kıymeti ile gümrük vergileri toplamını,        ifade eder.     İKİNCİ BÖLÜM : KAÇAKÇILIK FİİLLERİSUÇLAR VE KABAHATLER         Madde 3 - (1) Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tut..
5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU     Kanun Numarası: 5326     Kanun Kabul Tarihi: 13/03/205     Yayımlandığı Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005     BİRİNCİ KISIM : GENEL HÜKÜMLERBİRİNCİ BÖLÜM:AMAÇ VE KAPSAM, TANIM, KANUNİLİK İLKESİ VE KANUNUN UYGULAMA ALANIAMAÇ VE KAPSAM             Madde 1 - (1) Bu Kanunda; toplum düzenini, genel ahlakı, genel sağlığı, çevreyi ve ekonomik düzeni korumak amacıyla;     a) Kabahatlere ilişkin genel ilkeler,     b) Kabahatler karşılığında uygulanabilecek olan idari yaptırımların türleri ve sonuçları,     c) Kabahatler dolayısıyla karar alma süreci,     d) İdari yaptırıma ilişkin kararlara karşı kanun yolu,     e) İdari yaptırım kararlarının yerine getirilmesine ilişkin esaslar,     Belirlenmiş ve çeşitli kabahatler tanımlanmıştır.     TANIM     Madde 2 - (1) Kabahat deyiminden; kanunun, karşılığında idari yaptırım uygulanmasını öngördüğü haksızlık anlaşılır.     GENEL KANUN NİTELİĞİ     Madde 3 - (Değişik madde: 06/12/2006 - 5560 S.K.31.md)   &nb..
5686 SAYILI JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR KANUNU     Kanun Numarası : 5686     Kanun Kabul Tarihi : 03/06/2007     Resmi Gazete Tarihi : 13/06/2007     Resmi Gazete Sayısı : 26551     BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLERAMAÇ         Madde 1 - (1) Bu Kanunun amacı, jeotermal ve doğal mineralli su kaynaklarının etkin bir şekilde aranması, araştırılması, geliştirilmesi, üretilmesi, korunması, bu kaynaklar üzerinde hak sahibi olunması ve hakların devredilmesi, çevre ile uyumlu olarak ekonomik şekilde değerlendirilmesi ve terk edilmesi ile ilgili usûl ve esasları düzenlemektir.     KAPSAM     Madde 2 - (1) Bu Kanun, belirlenmiş veya belirlenecek jeotermal ve doğal mineralli su kaynakları ile jeotermal kökenli gazların arama ve işletme dönemlerinde, kaynaklar üzerinde hak sahibi olunması, devredilmesi, terk edilmesi, kaynak kullanımının ihale edilmesi, sona erdirilmesi, denetlenmesi, kaynak ve kaptajın korunması ile ilgili usûl ve esaslar ile yaptırımları kapsar.     TANIMLAR     Madde 3 - (1) Bu Kanunda geçen;        1) Bakanlık: Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığını,        2) MTA: Maden Tetkik ve Arama..
3577 SAYILI İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN     Kanun Numarası: 3577     Kabul Tarihi: 14/06/1989     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 01/07/1989     Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 20212     AMAÇ VE KAPSAMMadde 1 - (Değişik madde: 21/07/1999 - 4412/1 md.)         Bu Kanun, ithalatta haksız rekabet hallerinden dampinge veya sübvansiyona konu olan ithalatın sebep olduğu zarara karşı bir üretim dalının korunması amacıyla yapılacak işlemlere, alınacak önlemlere, gerekli ilke     ve uygulama kararlarını verecek bir Kurul oluşturulmasına ve bunun görevlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.     TANIMLARMadde 2 - Bu Kanunda geçen deyimlerden;         a) (Değişik bent: 21/07/1999 - 4412/2 md.) Damping: Bir malın Türkiye´ye ihraç fiyatının, benzer malın normal değerinin altında olmasını,     b) (Değişik bent: 21/07/1999 - 4412/2 md.) Sübvansiyon: Menşe veya ihracatçı ülkenin fayda sağlayan, doğrudan veya dolaylı mali katkısını veya GATT 1994´ün XVI ncı maddesi çerçevesinde herhangi bir gelir veya fiyat desteğini,     c) İhraç fiyatı: İhraç amacıyla satılan mal için fiilen ödenmiş olan..
3572 SAYILI İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN     Kanun Numarası: 3572     Kabul Tarihi: 14/06/1989     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 17/06/1989     Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 20198     Madde 1 - Bu Kanunun amacı, sanayi, tarım ve diğer işyerleri ile her türlü işletmeleri, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesi işlerinin basitleştirilmesi ve kolaylaştırılmasıdır.     Madde 2 - Bu Kanun hükümleri;     a) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 268-275 inci maddeleri kapsamına giren 1 inci sınıf gayrisıhhi müesseselere,     b) Nerede açılırsa açılsın, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli maddelerle çalışılan işlerle oksijen LPG dolum ve depoları, bunlara ait dağıtım merkezleri, perakende satış yerleri, taşocakları, akaryakıt istasyonları ve benzeri yerlere,     c) 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamına giren turizm işletmelerine,     d) (Mülga bend: 24/11/2004 - 5259 S.K./8.mad) *1*     e) (Ek bent: 24/06/1995 - KHK-560/21 md.) 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıf gıda maddesi üreten gayri sıhhi müesseselere.     Uygulanmaz.   &nb..
4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU     Kanun Numarası: 4447     Kanun Kabul Tarihi: 25/08/1999     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 08/09/1999     Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 23810     I. BÖLÜM : SOSYAL SİGORTALAR KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER     Madde 1 - 17/07/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi ile ilgili olup yerine işlenmiştir.     Madde 2 - 506 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi ile ilgili olup yerine işlenmiştir.     Madde 3 - 506 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin (B) bendine aşağıdaki alt bent ile maddeye bir fıkra eklenmesi ile ilgili olup yerine işlenmiştir.     Madde 4 - 506 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (B) bendinin değiştirilmesi ile ilgili olup yerine işlenmiştir.     Madde 5 - 506 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup yerine işlenmiştir..     Madde 6 - 506 Sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin değiştirilmesi ile ilgili olup yerine işlenmiştir.     Madde 7 - 506 Sayılı Kanunun 61 inci maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup yerine işlenmiştir.     Madde 8 - 506 sayılı Kanunun 63 üncü maddesine (B) fıkrasının birinci ben..
3194 SAYILI İMAR KANUNU     Kanun Numarası: 3194     Kabul Tarihi: 03/05/1985     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/05/1985     Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18749     BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLERAMAÇ:Madde 1 - Bu Kanun, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.             KAPSAM:Madde 2 - Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak planlar ile inşa edilecek resmi ve özel bütün yapılar bu Kanun hükümlerine tabidir.         GENEL ESAS:Madde 3 - Herhangi bir saha, her ölçekteki plan esaslarına, bulunduğu bölgenin şartlarına ve yönetmelik hükümlerine aykırı maksatlar için kullanılamaz.         İSTİSNALAR:Madde 4 - 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, bu Kanunun ilgili maddelerine uyulmak kaydı ile 2960 sayılı İstanbul Boğaziçi Kanunu ve 3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun ile diğer özel kanunlar ile belirlenen veya belirlenecek olan yerlerde, bu Kanunun ö..
5521 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU     Kanun Numarası: 5521     Kabul Tarihi: 30/01/1950     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 04/02/1950     Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 7424     Madde 1 - İş Kanununa göre işçi sayılan kimselerle (o kanunun değiştirilen ikinci maddesinin Ç, D ve E fıkralarında istisna edilen işlerde çalışanlar hariç) işveren veya işveren vekilleri arasında iş akdinden veya iş Kanununa dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklarının çözülmesi ile görevli olarak lüzum görülen yerlerde iş mahkemeleri kurulur.     Bu mahkemeler:     A) 5018 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin (E) fıkrasına göre sendikaların açacakları ve bu sıfatla aleyhlerine açılacak hukuk davalarına;     B) İşçi Sigortaları Kurumu ile sigortalılar veya yerine kaim olan hak sahipleri arasındaki uyuşmazlıklardan doğan itiraz ve davalara da bakarlar.     İş mahkemesi kurulmamış olan yerlerdeki bu davalara o yerde görevlendirilecek mahkeme tarafından, temsilci üyeler alınmaksızın, bu kanundaki esas ve usullere göre bakılır.     Fiili ve hukuki imkansızlıklar dolayısiyle iş mahkemesinin toplu olarak görevini yapamadığı hallerde de yukarki fıkra hü..
4747 SAYILI İSTİHDAMIN TEŞVİKİ AMACIYLA ÜCRET DIŞI YÜKLERDEN BAZILARININ ÖDENMESİNİN ERTELENMESİ İLE SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU VE 631 SAYILI KHKDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN     Kanun Numarası: 4747     Kabul Tarihi: 20/03/2002     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 01/04/2002     Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 24713 (1. Mük.)     Madde 1 - 04/01/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 156 ncı maddesinde ifade edilen ve 30/04/2001 tarihi itibarıyla faaliyette bulunan işyerlerinde, 01/06/2001 tarihinden önce Sosyal Sigortalar Kurumuna vermiş oldukları Ocak - Nisan 2001 dönemine ait dört aylık sigorta prim bordrolarında bildirdikleri işçi sayısına ilave olarak, bu Kanunun yayımı tarihinden 31/12/2002 tarihine kadar işe aldıkları işçiler için, işe başlatılan aydan itibaren oniki ay süreyle tahakkuk ettirilecek sigorta primleri ile işsizlik sigortası primlerinin işveren hisselerinin;     a) Toplu iş sözleşmesi yapma ehliyetine sahip sendika üyesi olan işçiler için %50´si,     b) (a) bendi dışında kalan işçiler için %37´si,     Bir yıl süreyle ertelemeye tabi tutulur.     Ertelenen sigo..
5706 SAYILI İSTANBUL 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ HAKKINDA KANUN     Kanun Numarası : 5706     Kanun Kabul Tarihi : 02/11/2007     Resmi Gazete Tarihi : 14/11/2007     Resmi Gazete Sayısı : 26700     BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ KAPSAM VE TANIMLARAMAÇ         Madde 1 - (1) Bu Kanunun amacı; İstanbul´u 2010 yılı Avrupa Kültür Başkenti olarak hazırlamak, 2010 yılında yapılacak etkinlikleri planlamak ve yönetmek, kamu ve sivil kurum ve kuruluşların bu amaçla yapacakları çalışmalarda koordinasyonu sağlamak üzere İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansının kurulması ile görev ve yetkilerini düzenlemektir.     KAPSAM     Madde 2 - (1) Bu Kanun, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansının kuruluşuna, görev ve yetkilerinin belirlenmesine, kamu kurum ve kuruluşlarının İstanbul´un 2010 yılı Avrupa Kültür Başkenti olarak hazırlanması hususundaki sorumluluklarına ilişkin hükümleri ve diğer düzenlemeleri kapsar.     TANIMLAR     Madde 3 - (1) Bu Kanunda geçen;        a) İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti: Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi tarafından 2010 yılı Avrupa Kültür Başkenti..
5543 SAYILI İSKAN KANUNU     Kanun Numarası : 5543     Kanun Kabul Tarihi : 19/09/2006     Resmi Gazete Tarihi : 26/09/2006     Resmi Gazete Sayısı : 26301     BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLARAMAÇ         Madde 1 - (1) Bu Kanunun amacı; göçmenlerin, göçebelerin, yerleri kamulaştırılanlar ile millî güvenlik nedeniyle yapılacak iskân çalışmalarını, köylerde fiziksel yerleşimin düzenlenmesine ilişkin uygulamaya esas şartları ve alınacak tedbirleri, iskân edilenlerin hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.     KAPSAM     Madde 2 - (1) Bu Kanun; yurt dışından gelen göçmenlerin, yerleri kamulaştırılanların, göçebelerin ve millî güvenlik nedeniyle yerlerinin değiştirilmesine karar verilenlerin iskânı ile köylerin toplulaştırılmasına ve fiziksel yerleşimin düzenlenmesine ilişkin uygulamaya esas alınacak tedbirlere dair hükümleri kapsar.     TANIMLAR     Madde 3 - (1) Bu Kanuna göre;     a) Tarımsal iskân: Bir aileye projesinde öngörülen miktarda tarım arazisi, işletme binası, konut, irat hayvanı, araç, gereç, tezgah ve kredilerden bir..
5651 SAYILI İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN     Kanun Numarası : 5651     Kanun Kabul Tarihi : 04/05/2007     Resmi Gazete Tarihi : 23/05/2007     Resmi Gazete Sayısı : 26530     AMAÇ VE KAPSAM     Madde 1 - (1) Bu Kanunun amaç ve kapsamı; içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usûlleri düzenlemektir.     TANIMLAR     Madde 2 - (1) Bu Kanunun uygulamasında;        a) Bakanlık: Ulaştırma Bakanlığını,        b) Başkanlık: Kurum bünyesinde bulunan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığını,        c) Başkan: Telekomünikasyon İletişim Başkanını,        ç) Bilgi: Verilerin anlam kazanmış biçimini,        d) Erişim: Bir internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını,        e) Erişim sağlayıcı: Kullanıcılarına in..
3686 SAYILI İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU KANUNU     Kanun Numarası: 3686     Kabul Tarihi: 05/12/1990     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 08/12/1990     Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 20719     AMAÇMadde 1 - Bu Kanunun amacı; Dünya´da ve ülkemizde insan haklarına saygı ve bu konudaki gelişmeleri izlemek suretiyle uygulamaların bu gelişmelere uyumunu sağlamak ve başvuruları incelemek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun kuruluş, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.         KAPSAMMadde 2 - Bu Kanun; T.C. Anayasası ile İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi çok taraflı uluslararası belgelerde belirlenmiş bulunan insan hak ve hürriyetleri ile uluslararası alanda genel kabul gören insan haklarını kapsar.         KOMİSYONUN KURULUŞUMadde 3 - Üye sayısı Danışma Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca belirlenecek İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda; siyasi parti grupları ile bağımsızlar Meclisteki sayılarının - boş üyelikler hariç - üye tamsayısına nispet edilmesi ile bulunacak yüzde oranına uygun olarak temsil edilirler.         Bu Komisyon &uum..
5442 SAYILI İL İDARESİ KANUNU     Kanun Numarası: 5442     Kanun Kabul Tarihi: 10/06/1949     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 18/06/1949     Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 7236     BÖLÜM I: MÜLKİ İDARE BÖLÜMLERİNİN KURULUŞLARIMadde 1 - (Değişik madde: 12/05/1964 - 469/1 md.)         Türkiye, merkezi idare kuruluşu bakımından coğrafya durumuna, iktisadi şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre illere; iller ilçelere ve ilçeler de bucaklara bölünmüştür.     Madde 2 - İl, ilçe ve bucak kurulması, kaldırılması, adlarının, bağlılıklarının, merkez ve sınırlarının belirtilmesi ve değiştirilmesi aşağıda gösterilen şekilde yapılır:     A) İl ve ilçe kurulması, kaldırılması, merkezlerinin belirtilmesi, adlarının değiştirilmesi, bir ilçenin başka bir İl´e bağlanması kanun ile;     B) Bucak kurulması, kaldırılması, merkezinin belirtilmesi, il ilçe ve bucak sınırlarının ve bucak adlarının değiştirilmesi bir köyün veya kasabanın veya bucağın başka bir il ve ilçeye bağlanması, mühim mevki ve tabii arazi adlarının değiştirilmesi İçişleri Bakanlığının kararı ve Cumhurbaşkanının tasdiki ile;     C) Yeniden köy kurulması veya yer..
5302 SAYILI İL ÖZEL İDARESİ KANUNU     Kanun Numarası: 5302     Kanun Kabul Tarihi: 22/02/2005     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 04/03/2005     Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25745     BİRİNCİ KISIM:GENEL HÜKÜMLERBİRİNCİ BÖLÜM:AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLARAMAÇ             Madde 1. - Bu Kanunun amacı; il özel idaresinin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.     KAPSAM     Madde 2. - Bu Kanun il özel idaresini kapsar     TANIMLAR     Madde 3. - Bu Kanunun uygulanmasında;     a) İl özel idaresi: İl halkının mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisini,     b) İl özel idaresinin organları: İl genel meclisini, il encümenini ve valiyi,     İfade eder.     İKİNCİ BÖLÜM:İL ÖZEL İDARESİNİN KURULUŞU VE SINIRLARIKURULUŞ         Madde 4. - İl özel idaresi, ilin kurulmasına..
261 SAYILI İHRACATI GELİŞTİRMEK AMACI İLE VERGİLERLE İLGİLİ OLARAK HÜKÜMETÇE ALINACAK TEDBİRLERE DAİR KANUN     Kanun Numarası: 261     Kabul Tarihi: 27/06/1963     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 05/07/1963     Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 11446     Madde 1 - (Değişik bent: 24/09/1979 - KHK 34/1 md.) Ürünlerimize dışsatım gücü kazandırmak ve müteahitlik hizmetlerini özendirmek amacıyla aşağıda belirtilen önlemlerin alınmasına;     a) Ürünlerimize dışsatım gücü kazandırmak ve dışsatımı özendirmek amacıyla bunların belgelerle belirlenecek dışsatım fiyatlarına giren vergi, resim, harç ve benzeri etkiler yapan diğer yükümlülükleri; bağışıklık ve ayrıcalıklar tanımak ya da iade suretiyle ve gerektiğinde yürürlükte bulunan mali mevzuattaki dışsatıma ilişkin bağışıklık, geçici kabul ve iade hükümlerini de geri bırakarak tamamen ya da kısmen gidermeye ve bu amaçla gerekli usulleri saptamaya, bunların uygulanmasını sağlayacak koşulları hazırlamaya, bu usul ve koşullarda gerekli değişiklikleri yapmaya,     b) Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerindeki vergi yükünü azaltmak için, Türkiye´ye giren net döviz girdisi üzerinden belirlenecek bir oranda vergi iade..
2577 SAYISI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU     Kanun Numarası: 2577     Kabul Tarihi: 06/01/1982     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 20/01/1982     Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17580     BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL ESASLARKAPSAM VE NİTELİK:         Madde 1 - 1. Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin görevine giren uyuşmazlıkların çözümü, bu Kanunda gösterilen usullere tabidir.     2. Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinde yazılı yargılama usulü uygulanır ve inceleme evrak üzerinde yapılır.     İDARİ DAVA TÜRLERİ VE İDARİ YARGI YETKİSİNİN SINIRI:     Madde 2 - 1. ( Değişik bent: 10/06/1994 - 4001/1 md.) İdari dava türleri şunlardır:     a) (İptal: Anayasa Mahkemesi´nin 21/09/1995 tarih ve E:1995/27, K:1995/47 sayılı kararı ile; Yeniden düzenleme: 08/06/2000 - 4577/5. md) İdari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan iptal davaları,     b) İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan ta..
5236 SAYISI HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN     Kanun Numarası: 5236     Kabul Tarihi: 26/09/2004     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 07710/2004     Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25606     Madde 1 - 18.6.1927 tarihli ve 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.     MADDE 25 - Yetkili mahkemenin bir davaya bakmasına fiilî veya hukukî bir engel çıktığı veya iki mahkemenin yargısal sınırları kapsamının belirlenmesinde tereddüt edildiği takdirde, yetkili mahkemenin tayininde, ilk derece mahkemeleri için bölge adliye mahkemelerine, bölge adliye mahkemeleri için Yargıtaya başvurulur.     İki mahkemenin aynı dava hakkında göreve veya yetkiye ilişkin olarak verdikleri kararlar kanun yoluna başvurulmaksızın kesinleştiği takdirde, görevli veya yetkili mahkeme ilgisine göre bölge adliye mahkemesince veya Yargıtayca belirlenir.     Bölge adliye mahkemesince veya Yargıtayca verilen merci tayini kararları ile kanun yolu incelemesi sonucunda kesinleşen göreve veya yetkiye ilişkin kararlar, davaya ondan sonra bakacak mahkemeyi bağlar.     Madde 2 - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 30 uncu maddesinin ikinci cümlesi..
4070 SAYISI HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN     Kanun Numarası: 4070     Kabul Tarihi: 16/02/1995     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/02/1995     Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 22207     AMAÇ VE KAPSAMMadde 1 - Bu Kanunun amacı, Hazineye ait tarım arazilerinin satış esaslarını belirlemektir.         BİRİNCİ BÖLÜM: SATIŞ ESASLARISATILACAK ARAZİLERMadde 2 - Hazineye ait tarım arazileri, bu bölümdeki hükümlere göre, peşin veya taksitle satılabilir.             İHALELERE KATILABİLECEKLERMadde 3 - Tarım arazilerinin satışı ile ilgili ihalelere, taşınmaz malın bulunduğu köy veya belde nüfusuna kayıtlı, o köyde veya beldede oturmakta olan veya 31/12/2002 tarihinden önce o köyde bir taşınmaz malı malik veya zilyed olarak tasarruf eden gerçek kişiler katılabilir.         İLANMadde 4 - Tarım arazilerinin satışına ait ilan, köy ve belde muhtarlıklarına bildirilerek ve köyde alışılmış usullerle köylülere duyurularak yapılır. Gerekli görülen hallerde, belirlenecek başka yollarla da ilan yapılabilir.         KİRACILARA SATIŞMadde 5 - Topraksız veya yeterli toprağı olmaması nedeniyle 3..
5199 SAYISI HAYVANLARI KORUMA KANUNU     Kanun No: 5199     Kanun Kabul Tarihi: 24/06/2004     Resmi Gazete Tarihi: 01/07/200425509     Resmi Gazete Sayısı:     BİRİNCİ KISIM : GENEL HÜKÜMLERBİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR VE İLKELERAMAÇ             Madde 1 - Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.     KAPSAM     Madde 2 - Bu Kanun, amaç maddesi doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri, alınacak önlemleri, sağlanacak eşgüdümü, denetim, sınırlama ve yükümlülükler ile tabi olunacak cezai hükümleri kapsar.     TANIMLAR     Madde 3 - Bu Kanunda geçen terimlerden;     a)Yaşama ortamı: Bir hayvanın veya hayvan topluluğunun doğal olarak yaşadığı yeri,     b) Etoloji: Bir hayvan türünün doğuştan gelen, kendine özgü davranışlarını inceleyen bilim dalını,     c) Ekosistem: Canlıların kendi aralarında ve cansız çevreleriyle ilişkilerini bi..
6245 SAYISI HARCIRAH KANUNU     Kanun Numarası: 6245     Kabul Tarihi: 10/02/1954     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 18/02/1954     Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 8637     KISIM I: UMUMİ HÜKÜMLER     KANUNUN ŞÜMULÜ:     Madde 1 - a) Umumi Muvazeneye dahil dairelerle mülhak ve hususi bütçeli idareler (Köy bütçeleri hariç) ve bunlara bağlı sabit ve mütedavil sermayeli müesseseler;     b) (Değişik bent: 25/06/1958 - 7145/1 md.) Hususi kununlarla kurulmuş banka ve teşekküller; (Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı, Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı ve Türk Havayolları Anonim Ortaklığı hariç);     c) Yukarıdaki (a) ve (b) fıkralarında yazılı daire, idare, banka, teşekkül ve müesseselerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları teşekkül ve müesseseler;     Tarafından ödenecek harcırah bu kanun hükümlerine tabidir.     REİSİCUMHURUN SEYAHAT MASRAFLARI:     Madde 2 - Reisicumhurun memleket iç ve dışındaki seyahatleri dolayısiyle vakı bilcümle masrafları bu kanun hükümlerine tabi tutulmaksızın ödenir.     TARİFLER:    ..
2461 SAYILI HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KANUNU     Kanun Numarası: 2461     Kabul Tarihi: 13/05/1981     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 14/05/1981     Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17340     BİRİNCİ BÖLÜM: KURULUŞ VE GÖREVAMAÇ VE KAPSAM:         Madde 1 - (Değişik madde: 03/06/1983 - 2835/1 md.)     Bu Kanun; Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile Uyuşmazlık Mahkemesinin askeri yargı dışından gelen üyelerinin seçimini, Yargıtay ve Danıştay üyeleri hariç olmak üzere adli ve idari yargı hakim ve savcılarının özlük işlerini, mahkemelerin bağımsızlığı ile hakimlik ve savcılık teminatı esaslarına göre düzenler.     KURULUŞ:     Madde 2 - (Değişik madde: 03/06/1983 - 2835/2 md.)     Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu; Adalet Bakanının başkanlığında, Yargıtaydan üç asıl ve üç yedek, Danıştaydan iki asıl ve iki yedek üye ile Adalet Bakanlığı Müsteşarından kurulur.     KURULUN BAĞIMSIZLIĞI:     Madde 3 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu bağımsızdır.     GÖREV:     Madde 4 - (Değişik madde: 03/06/1983 - 2835/3 md.)     Hakimler ve Savcılar Y..
5435 SAYILI HAKİMLER VE SAVCILAR KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN     Kanun Numarası : 5435     Kanun Kabul Tarihi : 22/12/2005     Resmi Gazete Tarihi : 24/12/2005     Resmi Gazete Sayısı : 26033     Madde 1 - 24.2.1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 8 inci Maddesinin (c) bendinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (h) bendinde geçen "ağır hapis veya" ibaresi Madde metninden çıkarılmıştır.     İdarî yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye´de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, her dönemde ihtiyaç oranında, hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,     Madde 2 - 2802 sayılı Kanunun 9 uncu Maddesinin birinci ve son fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.     Her yıl alınacak aday sayısı, avukatlık mesleğinden alınacaklarla birlikt..
21.08.2010 4781 SAYILI HAKİM VE SAVCI ADAYLARI EĞİTİM MERKEZİ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN İKİ MADDESİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİNE DAİR KANUN     Kanun No: 4781     Kabul Tarihi: 02/01/2003     Resmi Gazete Tarihi: 08/01/2003     Resmi Gazete Sayısı: 24987     Madde 1 - 06/06/1985 tarihli ve 3221 sayılı Hakim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.     "Madde 10 - Eğitim sonunda adaylar, eğitim süresi içinde kendilerine öğretilen konularla ilgili olarak, yazılı sınava alınırlar.     Yazılı sınava dair hususlar yönetmelikte düzenlenir."     Madde 2 - 3221 sayılı Kanunun 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.     "Madde 11 - Eğitim sonunda yazılı sınavda başarı gösterenlerin mesleğe kabulleri ile atanmaları, Hakimler ve Savcılar Kanunu hükümlerine göre yapılır."     Madde 3 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.     Madde 4 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.     KANUNLAR ..
Sayfalar:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10Geri · İleri